Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO1 inleds i dag den 2 maj 2022

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Regulatoriskt

I dag, den 2 maj 2022, inleds utnyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptionerna” eller ”TO1”) som emitterades i samband med Nowonomic ABs (publ) (”Nowo” eller ”Bolaget”) notering under första kvartalet 2021.

Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 16 maj 2022. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 16 kronor per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Bolaget tillföras cirka 70 miljoner kronor före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 16 maj 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 12 maj 2022.

Villkor för Teckningsoptionerna av serie TO1 i sammandrag: 

Nyttjandeperiod: 2 maj – 16 maj 2022.

Villkor: En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 16 kronor per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Maximalt cirka 70 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel TO1: 12 maj 2022.

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade 

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto) 

En anmälningssedel kommer skickas ut till direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare. Anmälningssedel finns för elektronisk signering på Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (https://www.mangold.se/aktuella-emissioner). Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln.

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.


För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28, mail rutger@nowo.se

Relaterade dokument

  • Läs som PDF