INVESTERA I NOWO

Nowonomics AB (publ)

illustration illustration

NYHETER

Vill du prenumerera på våra nyheter? Klicka här »

news preview

Regulatoriskt

Nowo rapporterar ökning av antalet initierade spartransaktioner med 54% i Q4 2022 mot Q4 2021

Läs mer »
news preview

Månadsrapport Nowo Global Fund – November 2022

Läs mer »
news preview

Regulatoriskt

Nowo möjliggör sparande för Revoluts kunder

Läs mer »
news preview

Regulatoriskt

Nowo öppnar upp smart sparande i vardagen för Bank Norwegians kortkunder

Läs mer »

Aktieägare 31 Dec 2022

Aktieägare

Stamaktier

Kapital & röster

Capitator AB

2 047 100

18,64 %

Mangold AB

1 274 338

11,60 %

Go Mobile Nu AB

1 270 960

11,57 %

Skälsö Intressenter AB

723 000

6,58 %

Bernhard Von der Osten-Sacken

580 616

5,29 %

Bernt Lundberg Fastigheter AB

553 332

5,04 %

Egonomics AB

529 009

4,82 %

Maximilian Bonnier

390 496

3,56 %

NFT Ventures 1 Kommanditbolag

320 800

2,92 %

Övriga aktieägare

3 293 911

29,99 %

Total

10 983 562

100 %

KORT OM NOWO

Hur ska pengarna räcka till när dagens unga går i pension?

Genom att vara delägare i Nowo är du en del av lösningen på ett av samhällets största problem och hur man sparar privat till sin egen pension.

NOWO erbjuder en lättillgänglig sparplattform, där individen kan spara utan att behöva göra stora uppoffringar i sin vardag. Bolaget erbjuder tjänster som kan liknas med traditionellt sparande men med ett förenklat utformande där medlemmen sparar mindre belopp utan att det känns och kan enkelt pausa och justera sitt sparande efter behov.

LÄS MEMORANDUM
illustration

SENASTE RAPPORTERNA

ÅRSRAPPORTER

  • Årsredovisning 2021
  • Årsredovisning 2020

DELÅRSRAPPORTER

  • Kvartalsrapport Q3 2022
  • Nowo Global Fund Halvårsrapport 2022
  • Halvårsrapport 2022
  • Halvårsrapport 2021
  • Halvårsrapport 2020

FINANSIELL KALENDER

illustration
Nov 2022
Feb 2023
24 Bokslutskommuniké
Maj 2023
4 Q1 rapport 2023
Aug 2023
17 Q2 rapport 2023
Nov 2023
9 Q3 rapport 2023

Styrelse

photo
Sven Estwall,
Styrelseordförande

Sven Estwall är marknadsekonom DIHM med industriell inriktning och har genomgått Executive Leadership Program vid Handelshögskolan i Stockholm. Sven Estwall har mer än 40 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Tidigare erfarenheter omfattar bland annat ledande befattningar i Föreningsbanken, ICA Banken, SEB, VISA samt Mastercard.

Innehav: Sven Estwall innehar 20 100 aktier, 43 556 teckningsoptioner av serie 2020/2023, 320 teckningsoptioner av serie TO2 och 320 teckningsoptioner av serie TO3 via Sven Estwall Consulting AB.

photo
Amelie Söderberg, Styrelseledamot

Amelie har över tjugo års erfarenhet inom detaljhandel, både online och offline. Hon har operationell bakgrund genom roller som VD på Filippa K Group samt Departments & Stores Europe AB (nuvarande NK Retail). Idag arbetar Amelie som konsult och styrelseledamot med uppdrag som ordförande i Adlibris och Baum Und Pferdgarten A/S. Hon är också styrelseledamot i AMF Fastigheter samt Cellbes AB.

photo
Per-Anders Tammerlöv, Styrelseledamot

Per-Anders Tammerlöv har varit anställd på Mangold sedan 2003 och blev utsedd till VD 2006. Tammerlöv har en lång erfarenhet från den finansiella sektorn och är även med i branschorganisationen Föreningen Svensk Värdepappersmarknads (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen) styrelse. Han är också styrelseordförande i Resscapital, samt styrelseledamot i QQM Fund Management, Aggregate Stockholm AB och Suppleant i KredFin AB.

photo
Jeanette Carlsson Hauff, Styrelseledamot

Jeanette är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt ek dr i företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg, där hon idag är verksam som forskare och lärare. Jeanette har tidigare varit verksam på Skandia, samt mellan 2010 och 2018 varit styrelseledamot i Andra AP-fonden. Jeanette är VD samt delägare i eget konsultbolag Hauff & Partners AB.

Innehav: Jeanett Carlsson Hauff innehar 10 554 aktier via bolaget Hauff & Partners AB.

LEDNING & REVISOR

photo
Rutger Selin,
VD

Rutger har lång erfarenhet från den finansiella marknaden och började sin yrkeskarriär på Handelsbanken år 1989. Efter 17 år rekryterades han till den schweiziska banken EFGs bankfilial i Sverige som COO. 2012 antog han rollen som tf VD och Business Developer på SPP Spar AB.

Utbildning: RMI Berghs School of Echonomics och är Diplomerad Marknadsekonom.

Innehav: Rutger Selin innehar 15 626 aktier, 49 778 teckningsoptioner av serie 2020/2023, 330 teckningsoptioner av serie TO 2 och 330 teckningsoptioner av serie TO 3.

photo
Jörgen Utgren,
CMO

Jörgen har över 15 års erfarenhet av marknadsföring och digital utveckling på både byråsidan och kundsidan. Innan han anslöt till NOWO har han haft tjänster som reklamchef på ATG och CMO/CDO på Lindorff Sverige.

Utbildning: Civiliekonom högskolan i Kalmar

photo
Oleksii Tarasiuk,
CTO

Oleksii Tarasiuk har stor erfarenhet av att bygga och utveckla IT-produkter för den Europeiska och Nordamerikanska marknaden inom områden som bank och finans. Oleksii driver NOWOs utvecklingsteam sedan 2019.

Utbildning: Kyiv Polytechnic Institute, certified engineer

photo
Johanna Lillsunde,
Content Manager

Johanna har många års erfarenhet av E-handel, digital marknadsföring och Contentstrategi och contentproduktion. Johanna har jobbat på företag som Gudrun Sjödén, Saltå Kvarn och PS of Sweden.

Utbildning: Mjukvarudesign och Webbutveckling

photo
Malin Norman, CRM Manager

Malin har stor erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt med kommunikations- och marknadsföringsplanering och har jobbat med varumärken som Lindorff och Bahnhof.

Utbildning: Filosofi kandidatexamen, Dalarnas Högskola

photo
Tommy Wahlund, Säljchef

Tommy har stor erfarenhet av att driva säljorganisationer med fokus på telemarketing.

photo
Revisor, Grant Thornton AB

Huvudansvarig, Marcus Jonasén

Mentor: Aktieinvest FK AB ca@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

BOLAGSORDNING

Bolagsordning för Nowonomics AB (publ)
Org.nr 556990–1795
Antagen på årsstämma den 28 april 2022

1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Nowonomics AB (publ). Bolaget är publikt.

2. Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3. Verksamhet
Bolaget ska marknadsföra bolagets sparplattform och dess produkter och tjänster. Bolaget ska förmedla kunder till samarbetspartners i syfte att erbjuda lösningar för att främja privat sparande, bedriva utveckling av mjukvara och system, erbjuda tjänster till e-handlare, tillhandahålla administrativa tjänster, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva verksamhet som är förenlig med verksamhet som nu sagts.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

6. Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

7. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 6 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 6 styrelsesuppleanter.
Styrelsen väljs på bolagsstämma för tiden intill nästa årsstämma.

8. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor eller ett revisionsbolag.

9. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

10. Rätt att delta vid bolagsstämma
Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

11. Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.
Styrelsen får besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

12. Årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.
Beslut om;
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
d. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
e. Val av styrelse, revisor eller revisionsbolag.
f. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

13. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

14. Tvisters avgörande av skiljemän
Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

KONTAKTUPPGIFTER

Rutger Selin, VD
rutger@nowo.se
070 931 64 28

Supportärenden: kontakt@nowo.se

illustration