INVESTERA I NOWO

Välkommen till Nowos sida för investerare. Vi är en ledande aktör inom privat sparande till pensionen och strävar efter att skapa långsiktigt värde för våra investerare.

 

Här hittar du information om vår verksamhet, inklusive vår strategi och finansiella resultat. Vårt mål är att hjälpa våra medlemmar till en bättre pension genom att erbjuda konkurrenskraftiga sparprodukter och hög kundservice. Tack för ditt intresse för att investera i vår framgångsrika verksamhet.

 

Investera:

 

Köp aktier i Nowo hos Avanza   Logga Nordnet, köp aktier i Nowo hos Nordnet

illustration illustration

NYHETER

Vill du prenumerera på våra nyheter? Klicka här »

news preview

Regulatoriskt

Villkor

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i Nowonomics AB

Läs mer »
news preview

Regulatoriskt

Villkor

Nowonomics AB (publ) offentliggör nyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO2

Läs mer »
news preview

Regulatoriskt

Amelie Söderberg blir ny VD för Nowo - ska bli ledande inom privat pensionsspar

Läs mer »
news preview

Regulatoriskt

Nowonomics AB (publ) inleder beräkningsperiod för utnyttjandekurs av teckningsoptioner (TO2)

Läs mer »

Aktieägare 31 Mars 2023

Aktieägare

Stamaktier

Kapital & röster

Capitator AB

2 047 100

18,64 %

Go Mobile Nu AB

1 306 660

11,90 %

Mangold AB

1 274 338

11,60 %

Andreas Bonnier gm bolag

1 029 301

9,37 %

Skälsö Intressenter AB

723 000

6,58 %

Bernhard Von Der Osten-Sacken

599 690

5,46 %

Bernt Lundberg Fastigheter AB

553 332

5,04 %

NFT Ventures 1 KB

320 800

2,92 %

Futur Pension AB

263 689

2,40 %

Övriga aktieägare

2 865 652

26,09 %

Total

10 983 562

100 %

KORT OM NOWO

Nowonomics AB grundades 2015 och är ett framstående företag inom privat pensionssparande med över 150 000 medlemmar. Vi blev utvalda till årets IPO 2021 och fokuserar på att erbjuda produkter för att säkra våra medlemmars framtida ekonomi. Vi strävar efter att göra pensionssparande enkelt och tillgängligt för alla.

Genom att vara delägare i Nowo är du en del av lösningen på ett av samhällets största problem och hur man sparar privat till sin egen pension.

Nowo erbjuder en lättillgänglig sparplattform, där individen kan spara utan att behöva göra stora uppoffringar i sin vardag. Bolaget erbjuder tjänster som kan liknas med traditionellt sparande men med ett förenklat utformande där medlemmen sparar mindre belopp utan att det känns och kan enkelt pausa och justera sitt sparande efter behov.

illustration

SENASTE RAPPORTERNA

ÅRSRAPPORTER

 • Årsredovisning 2022
 • Bokslutskommuniké 2022
 • Årsredovisning 2021
 • Bokslutskommuniké 2021
 • Årsredovisning 2020

DELÅRSRAPPORTER

 • Kvartalsrapport Q1 2023
 • Kvartalsrapport Q3 2022
 • Nowo Global Fund Halvårsrapport 2022
 • Halvårsrapport 2022
 • Halvårsrapport 2021
 • Halvårsrapport 2020

FINANSIELL KALENDER

illustration
Aug 2023
17 Q2 rapport 2023
Nov 2023
9 Q3 rapport 2023

Styrelse

photo
Sven Estwall,
Styrelseordförande

Sven Estwall är marknadsekonom DIHM med industriell inriktning och har genomgått Executive Leadership Program vid Handelshögskolan i Stockholm. Sven Estwall har mer än 40 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Tidigare erfarenheter omfattar bland annat ledande befattningar i Föreningsbanken, ICA Banken, SEB, VISA samt Mastercard.

Innehav: Sven Estwall innehar 20 100 aktier, 43 556 teckningsoptioner av serie 2020/2023, 320 teckningsoptioner av serie TO2 och 320 teckningsoptioner av serie TO3 via Sven Estwall Consulting AB.

photo
Amelie Söderberg, Styrelseledamot

Amelie har över tjugo års erfarenhet inom detaljhandel, både online och offline. Hon har operationell bakgrund genom roller som VD på Filippa K Group samt Departments & Stores Europe AB (nuvarande NK Retail). Idag arbetar Amelie som konsult och styrelseledamot med uppdrag som ordförande i Adlibris och Baum Und Pferdgarten A/S. Hon är också styrelseledamot i AMF Fastigheter samt Cellbes AB.

photo
Per-Anders Tammerlöv, Styrelseledamot

Per-Anders Tammerlöv har varit anställd på Mangold sedan 2003 och blev utsedd till VD 2006. Tammerlöv har en lång erfarenhet från den finansiella sektorn och är även med i branschorganisationen Föreningen Svensk Värdepappersmarknads (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen) styrelse. Han är också styrelseordförande i Resscapital, samt styrelseledamot i QQM Fund Management, Aggregate Stockholm AB och Suppleant i KredFin AB.

photo
Jeanette Carlsson Hauff, Styrelseledamot

Jeanette är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt ek dr i företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg, där hon idag är verksam som forskare och lärare. Jeanette har tidigare varit verksam på Skandia, samt mellan 2010 och 2018 varit styrelseledamot i Andra AP-fonden. Jeanette är VD samt delägare i eget konsultbolag Hauff & Partners AB.

Innehav: Jeanett Carlsson Hauff innehar 10 554 aktier via bolaget Hauff & Partners AB.

LEDNING & REVISOR

photo
Amelie Söderberg,
VD

Amelie har över tjugo års erfarenhet inom detaljhandel, både online och offline. Hon har operationell bakgrund genom roller som VD på Filippa K Group samt Departments & Stores Europe AB (nuvarande NK Retail). Idag arbetar Amelie som konsult och styrelseledamot med uppdrag som ordförande i Adlibris och Baum Und Pferdgarten A/S. Hon är också styrelseledamot i AMF Fastigheter samt Cellbes AB.

photo
Jörgen Utgren,
CMO

Jörgen har över 15 års erfarenhet av marknadsföring och digital utveckling på både byråsidan och kundsidan. Innan han anslöt till NOWO har han haft tjänster som reklamchef på ATG och CMO/CDO på Lindorff Sverige.

Utbildning: Civiliekonom högskolan i Kalmar

photo
Oleksii Tarasiuk,
CTO

Oleksii Tarasiuk har stor erfarenhet av att bygga och utveckla IT-produkter för den Europeiska och Nordamerikanska marknaden inom områden som bank och finans. Oleksii driver NOWOs utvecklingsteam sedan 2019.

Utbildning: Kyiv Polytechnic Institute, certified engineer

photo
Johanna Lillsunde,
Content Manager

Johanna har många års erfarenhet av E-handel, digital marknadsföring och Contentstrategi och contentproduktion. Johanna har jobbat på företag som Gudrun Sjödén, Saltå Kvarn och PS of Sweden.

Utbildning: Mjukvarudesign och Webbutveckling

photo
Tommy Wahlund, Säljchef

Tommy har stor erfarenhet av att driva säljorganisationer med fokus på telemarketing.

photo
Revisor, Grant Thornton AB

Huvudansvarig, Marcus Jonasén

Mentor: Aktieinvest FK AB ca@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

BOLAGSORDNING

Bolagsordning för Nowonomics AB (publ)
Org.nr 556990–1795
Antagen på årsstämma den 28 april 2022

1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Nowonomics AB (publ). Bolaget är publikt.

2. Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3. Verksamhet
Bolaget ska marknadsföra bolagets sparplattform och dess produkter och tjänster. Bolaget ska förmedla kunder till samarbetspartners i syfte att erbjuda lösningar för att främja privat sparande, bedriva utveckling av mjukvara och system, erbjuda tjänster till e-handlare, tillhandahålla administrativa tjänster, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva verksamhet som är förenlig med verksamhet som nu sagts.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

6. Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

7. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 6 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 6 styrelsesuppleanter.
Styrelsen väljs på bolagsstämma för tiden intill nästa årsstämma.

8. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor eller ett revisionsbolag.

9. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

10. Rätt att delta vid bolagsstämma
Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

11. Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.
Styrelsen får besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

12. Årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.
Beslut om;
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
d. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
e. Val av styrelse, revisor eller revisionsbolag.
f. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

13. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

14. Tvisters avgörande av skiljemän
Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

KONTAKTA NOWO

Amelie Söderberg, VD
amelie@nowo.se

 

Supportärenden:
kontakt@nowo.se

illustration