INVESTERARE

Nowonomics AB (publ)

illustration illustration

NYHETER

Vill du prenumerera på våra nyheter? Klicka här »

news preview

Regulatoriskt

Nowo och försäkringsbolaget Maiden ingår avsiktsförklaring om att lansera Nowo Trygghetsförsäkring

Läs mer »
news preview

Regulatoriskt

Nowo lanserar prenumerationstjänst för utökade sparmöjligheter

Läs mer »
news preview

Nowonomics AB utser Pareto Securities AB till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på NGM Nordic SME

Läs mer »
news preview

Nowo anställer säljchef med lång erfarenhet inom finans och pension

Läs mer »

Aktieägare 30 Juni 2022

Aktieägare

Stamaktier

Kapital & röster

Capitator AB

2 047 100

18,64 %

Mangold AB

1 264 338

11,51 %

Egonomics AB

748 017

6,81 %

Skälsö Intressenter AB

723 000

6,58 %

Bernt Lundberg Fastigheter AB

553 332

5,04 %

Maximilian Bonnier

390 496

3,56 %

NFT Ventures 1 KB

320 800

2,92 %

Futur Pension

258 689

2,36%

Bosmac Invest AB

256 006

2,33 %

Övriga aktieägare

4 421 784

40,26 %

Total

10 983 562

100,00%

KORT OM NOWO

Hur ska pengarna räcka till när dagens unga går i pension?

Genom att vara delägare i Nowo är du en del av lösningen på ett av samhällets största problem och hur man sparar privat till sin egen pension.

NOWO erbjuder en lättillgänglig sparplattform, där individen kan spara utan att behöva göra stora uppoffringar i sin vardag. Bolaget erbjuder tjänster som kan liknas med traditionellt sparande men med ett förenklat utformande där medlemmen sparar mindre belopp utan att det känns och kan enkelt pausa och justera sitt sparande efter behov.

LÄS MEMORANDUM
illustration

SENASTE RAPPORTERNA

ÅRSRAPPORTER

  • Årsredovisning 2021
  • Årsredovisning 2020

DELÅRSRAPPORTER

  • Nowo Global Fund Halvårsrapport 2022
  • Halvårsrapport 2022
  • Halvårsrapport 2021
  • Halvårsrapport 2020

FINANSIELL KALENDER

illustration
April 2022
Feb 2023
24 Bokslutskommuniké 2022

Styrelse

photo
Sven Estwall,
Styrelseordförande

Sven Estwall är marknadsekonom DIHM med industriell inriktning och har genomgått Executive Leadership Program vid Handelshögskolan i Stockholm. Sven Estwall har mer än 40 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Tidigare erfarenheter omfattar bland annat ledande befattningar i Föreningsbanken, ICA Banken, SEB, VISA samt Mastercard.

Innehav: Sven Estwall innehar 20 100 aktier, 43 556 teckningsoptioner av serie 2020/2023, 320 teckningsoptioner av serie TO2 och 320 teckningsoptioner av serie TO3 via Sven Estwall Consulting AB.

photo
Pingis Hadenius, Styrelseledamot

Pingis Hadenius är i grunden civilekonom från Lunds Universitet med inriktning finansiering, vilket ledde till arbete som bland annat aktieanalytiker och aktiemäklare. Pingis har grundat flera bolag bland annat Löwengrip Beauty, Flattered, Nordic Tech House, Economista och skrivit böcker om ekonomi och aktier. Pingis är även ordförande i de noterade bolaget Hemply Balance Holding

Innehav: Pingis innehar 0 aktier och 31 111 teckningsoptioner av serie 2020/2023 via Villanelle Ventures AB i Bolaget.

photo
Per-Anders Tammerlöv, Styrelseledamot

Per-Anders Tammerlöv har varit anställd på Mangold sedan 2003 och blev utsedd till VD 2006. Tammerlöv har en lång erfarenhet från den finansiella sektorn och är även med i branschorganisationen Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen) styrelse. Han är också styrelseordförande i Resscapital, samt styrelseledamot i QQM Fund Management.

photo
Jeanette Carlsson Hauff, Styrelseledamot

Jeanette är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt ek dr i företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg, där hon idag är verksam som forskare och lärare. Jeanette har tidigare varit verksam på Skandia, samt mellan 2010 och 2018 varit styrelseledamot i Andra AP-fonden. Jeanette är VD samt delägare i eget konsultbolag Hauff & Partners AB.

Innehav: Jeanett Carlsson Hauff innehar 10 554 aktier via bolaget Hauff & Partners AB.

LEDNING & REVISOR

photo
Rutger Selin,
VD

Rutger har lång erfarenhet från den finansiella marknaden och började sin yrkeskarriär på Handelsbanken år 1989. Efter 17 år rekryterades han till den schweiziska banken EFGs bankfilial i Sverige som COO. 2012 antog han rollen som tf VD och Business Developer på SPP Spar AB.

Utbildning: RMI Berghs School of Echonomics och är Diplomerad Marknadsekonom.

Innehav: Rutger Selin innehar 15 526 aktier, 49 778 teckningsoptioner av serie 2020/2023, 330 teckningsoptioner av serie TO 2 och 330 teckningsoptioner av serie TO 3.

photo
Jörgen Utgren,
CMO

Jörgen har över 15 års erfarenhet av marknadsföring och digital utveckling på både byråsidan och kundsidan. Innan han anslöt till NOWO har han haft tjänster som reklamchef på ATG och CMO/CDO på Lindorff Sverige.

Utbildning: Civiliekonom högskolan i Kalmar

photo
Oleksii Tarasiuk,
CTO

Oleksii Tarasiuk har stor erfarenhet av att bygga och utveckla IT-produkter för den Europeiska och Nordamerikanska marknaden inom områden som bank och finans. Oleksii driver NOWOs utvecklingsteam sedan 2019.

Utbildning: Kyiv Polytechnic Institute, certified engineer

photo
Johanna Lillsunde,
Content Manager

Johanna har många års erfarenhet av E-handel, digital marknadsföring och Contentstrategi och contentproduktion. Johanna har jobbat på företag som Gudrun Sjödén, Saltå Kvarn och PS of Sweden.

Utbildning: Mjukvarudesign och Webbutveckling

photo
Malin Norman, CRM Manager

Malin har stor erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt med kommunikations- och marknadsföringsplanering och har jobbat med varumärken som Lindorff och Bahnhof.

Utbildning: Filosofi kandidatexamen, Dalarnas Högskola

photo
Revisor, Grant Thornton AB

Huvudansvarig, Marcus Jonasén

Mentor: Aktieinvest FK AB ca@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

BOLAGSSTYRNING

Lagstiftning och bolagsordning Nowonomics AB (publ) är ett publikt aktiebolag och har att iaktta svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551), och de regler och rekommendationer samt god sed på aktiemarknaden enligt självreglering som kommer att följa av noteringen av Bolagets aktie på NGM Nordic SME. Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det Bolagets bolagsordning som ligger till grund för styrningen av Bolagets verksamhet. Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för Bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas för bolag vars aktier är upptagna på handel på en reglerad marknad i Sverige. NGM Nordic SME utgör inte en reglerad marknad och Bolaget har därför inget krav på sig att följa Koden även efter Noteringen. Bolaget har valt att inte heller tillämpa Koden på frivillig basis förutom i de delar Bolaget anser vara relevanta. För det fall Koden skulle bli bindande för Bolaget kommer Bolaget att tillämpa den fullt ut. Bolagsstämma I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutsfattande organet, där aktieägarna har möjlighet att utöva sin rösträtt i centrala nyckelfrågor såsom; fastställande av resultat- och balansräkning, beviljad ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktör, ersättning till styrelse och verkställande direktör, val av styrelseledamöter, fastställande av eventuell utdelning och distribution av Bolagets vinst. Rätt att delta på bolagsstämma Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägaren är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Informationspolicy Bolaget har upprättat en informationspolicy i syfte att informera anställda och andra berörda inom Bolaget om de lagar och regler som är tillämpliga avseende Bolagets informationsspridning och de särskilda krav som ställs på personer som är aktiva i ett noterat bolag rörande exempelvis kurspåverkande information. I samband med detta har Bolaget etablerat rutiner för ändamålsenlig hantering och begränsning av spridningen av information.

Styrelsen och dess arbete Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen. Därutöver har styrelsen upprättat en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete, dess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsens arbetsordning, liksom instruktion till Bolagets verkställande direktör, ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Styrelsen har inte utsett några särskilda kommittéer för revisons- och ersättningsfrågor. Styrelsen har gjort bedömningen att frågor avseende revision, risker i redovisningen och intern kontroll respektive riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med hänsyn till Bolagets storlek lämpligast behandlas inom ramen för det normala styrelsearbetet. Dessa frågor behandlas således av styrelsen i sin helhet. Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter såsom verkställande direktörens rapport om verksamheten, ekonomisk rapport samt investeringar och projekt samt övriga beslutspunkter vid behov. Intern kontroll Bolaget har inte inrättat någon särskild funktion för internrevision utan uppgiften fullgörs av styrelsen. I Bolaget ansvarar vidare verkställande direktören för att en erforderlig kontroll säkerställs och att uppföljning sker. Utskott Styrelsen har prövat frågan huruvida särskilda kommittéer avseende revision och ersättningsfrågor bör inrättas. Mot bakgrund av Bolagets storlek och verksamhetens omfattning har styrelsen gjort bedömningen att dessa frågor är av sådan betydelse att de bör beredas och beslutas av styrelsen i sin helhet och att detta kan ske utan olägenhet. Revisorer Revisorns roll är att granska Bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisor ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Vid ordinarie bolagsstämma den 26 februari 2021 valdes Grant Thornton AB som revisionsbolag med den auktoriserade revisorn Marcus Jonasén som huvudansvarig revisor. Bolagsordning »

KONTAKTUPPGIFTER

Rutger Selin, VD
rutger@nowo.se
070 931 64 28

Supportärenden: kontakt@nowo.se

illustration