INVESTERA I NOWO

Välkommen till Nowos sida för investerare. Vi är en ledande aktör inom privat sparande till pensionen och strävar efter att skapa långsiktigt värde för våra investerare.

Här hittar du information om vår verksamhet, inklusive vår strategi och finansiella resultat. Vårt mål är att hjälpa våra medlemmar till en bättre pension genom att erbjuda konkurrenskraftiga sparprodukter och hög kundservice. Tack för ditt intresse för att investera i vår framgångsrika verksamhet.

illustration illustration

NYHETER

Vill du prenumerera på våra nyheter? Klicka här »

news preview

Nowo Global Fund nu tillgänglig hos SAVR – en milstolpe för ytterligare tillväxt

Läs mer »
news preview

Månadsrapport – Nowo Global Fund Juni 2024

Läs mer »
news preview

Regulatoriskt

Teckningsoptionerna av serie TO3 i Nowonomics AB (publ) nyttjades till cirka 87,7 procent

Läs mer »
news preview

Regulatoriskt

Nowonomics AB (publ) tidigarelägger delårsrapport för andra kvartalet och perioden januari-juni 2024 till onsdag 31 juli 2024

Läs mer »

Aktieägare 28 juni 2024

Aktieägare

Stamaktier

Kapital & röster

Mangold AB

3 854 515

18,91%

GoMobile nu AB

3 709 492

18,20%

Capitator AB

2 047 100

10,04%

Bosmac Invest AB

1 518 656

7,45%

Egonomics AB

1 401 427

6,87%

Quartiers Properties AB

1 303 650

6,40%

Aggregate Media Fund XI Kommanditbolag

1 000 000

4,91%

XCLBR Intressesenter AB

723 000

3,55%

Bernhard Von der Osten-Sacken

564 531

2,77%

Övriga aktieägare

4 262 043

20,91%

Total

20 384 414

100 %

KORT OM NOWO

Nowonomics AB grundades 2015 och är ett framstående företag inom privat pensionssparande med över 150 000 medlemmar. Vi blev utvalda till årets IPO 2021 och fokuserar på att erbjuda produkter för att säkra våra medlemmars framtida ekonomi. Vi strävar efter att göra pensionssparande enkelt och tillgängligt för alla.

Genom att vara delägare i Nowo är du en del av lösningen på ett av samhällets största problem och hur man sparar privat till sin egen pension.

Nowo erbjuder en lättillgänglig sparplattform, där individen kan spara utan att behöva göra stora uppoffringar i sin vardag. Bolaget erbjuder tjänster som kan liknas med traditionellt sparande men med ett förenklat utformande där medlemmen sparar mindre belopp utan att det känns och kan enkelt pausa och justera sitt sparande efter behov.

HÄMTA NOWOAPPEN
illustration

SENASTE RAPPORTERNA

ÅRSRAPPORTER

 • Årsredovisning 2023
 • Bokslutskommuniké 2023
 • Årsredovisning 2022
 • Bokslutskommuniké 2022
 • Årsredovisning 2021
 • Bokslutskommuniké 2021
 • Årsredovisning 2020

KVARTALSRAPPORTER

 • Kvartalsrapport Q1 2024
 • Kvartalsrapport Q4 2023
 • Kvartalsrapport Q3 2023
 • Kvartalsrapport Q2 2023
 • Kvartalsrapport Q1 2023
 • Kvartalsrapport Q4 2022
 • Kvartalsrapport Q3 2022
 • Halvårsrapport 2022
 • Halvårsrapport 2021

FINANSIELL KALENDER

illustration
Juli 2024
31 Kvartalsrapport Q2
Nov 2024
07 Kvartalsrapport Q3

Styrelse

photo
Per-Anders Tammerlöv, Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv har varit anställd på Mangold sedan 2003 och blev utsedd till VD 2006. Tammerlöv har en lång erfarenhet från den finansiella sektorn och är även med i branschorganisationen Föreningen Svensk Värdepappersmarknads (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen) styrelse. Han är också styrelseordförande i Resscapital, samt styrelseledamot i QQM Fund Management, Aggregate Stockholm AB och Suppleant i KredFin AB.

photo
Amelie Söderberg, Styrelseledamot

Amelie har över tjugo års erfarenhet inom detaljhandel, både online och offline. Hon har operationell bakgrund genom roller som VD på Filippa K Group samt Departments & Stores Europe AB (nuvarande NK Retail). Idag arbetar Amelie som konsult och styrelseledamot med uppdrag som ordförande i Adlibris och Baum Und Pferdgarten A/S. Hon är också styrelseledamot i AMF Fastigheter samt Cellbes AB.

photo
Sven Estwall,
Styrelseledamot

Sven Estwall är marknadsekonom DIHM med industriell inriktning och har genomgått Executive Leadership Program vid Handelshögskolan i Stockholm. Sven Estwall har mer än 40 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Tidigare erfarenheter omfattar bland annat ledande befattningar i Föreningsbanken, ICA Banken, SEB, VISA samt Mastercard.

Innehav: Sven Estwall innehar 20 100 aktier, 43 556 teckningsoptioner av serie 2020/2023, 320 teckningsoptioner av serie TO2 och 320 teckningsoptioner av serie TO3 via Sven Estwall Consulting AB.

photo
Jeanette Carlsson Hauff, Styrelseledamot

Jeanette är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt ek dr i företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg, där hon idag är verksam som forskare och lärare. Jeanette har tidigare varit verksam på Skandia, samt mellan 2010 och 2018 varit styrelseledamot i Andra AP-fonden. Jeanette är VD samt delägare i eget konsultbolag Hauff & Partners AB.

Innehav: Jeanett Carlsson Hauff innehar 10 554 aktier via bolaget Hauff & Partners AB.

LEDNING & REVISOR

photo
Rutger Selin,
VD

Rutger har studerat RMI Berghs School of Echonomics och är Diplomerad Marknadsekonom. Rutger har lång erfarenhet från den finansiella marknaden och började sin yrkeskarriär på Handelsbanken år 1989. Efter 17 år rekryterades han till den schweiziska banken EFGs bankfilial i Sverige som COO. 2012 antog han rollen som tf VD och Business Developer på SPP Spar AB och var med och etablerade värdepappersbolag.

photo
Jörgen Utgren,
CMO

Jörgen har över 15 års erfarenhet av marknadsföring och digital utveckling på både byråsidan och kundsidan. Innan han anslöt till NOWO har han haft tjänster som reklamchef på ATG och CMO/CDO på Lindorff Sverige.

photo
Oleksii Tarasiuk,
CTO

Oleksii Tarasiuk har stor erfarenhet av att bygga och utveckla IT-produkter för den Europeiska och Nordamerikanska marknaden inom områden som bank och finans. Oleksii driver NOWOs utvecklingsteam sedan 2019.

photo
Johanna Lillsunde,
Content Manager

Johanna har många års erfarenhet av E-handel, digital marknadsföring och Contentstrategi och contentproduktion. Johanna har jobbat på företag som Gudrun Sjödén, Saltå Kvarn och PS of Sweden.

photo
Tommy Wahlund, Säljchef

Tommy har stor erfarenhet av att driva säljorganisationer med fokus på telemarketing.

photo
Revisor, Grant Thornton AB

Huvudansvarig, Marcus Jonasén

Mentor: Aktieinvest FK AB ca@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

BOLAGSORDNING

Bolagsordning för Nowonomics AB (publ)
Org.nr 556990–1795
Antagen på årsstämma den 28 april 2022

1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Nowonomics AB (publ). Bolaget är publikt.

2. Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3. Verksamhet
Bolaget ska marknadsföra bolagets sparplattform och dess produkter och tjänster. Bolaget ska förmedla kunder till samarbetspartners i syfte att erbjuda lösningar för att främja privat sparande, bedriva utveckling av mjukvara och system, erbjuda tjänster till e-handlare, tillhandahålla administrativa tjänster, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva verksamhet som är förenlig med verksamhet som nu sagts.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 350 000 kronor och högst 9 400 000 kronor.

5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 13 500 000 och högst 54 000 000.

6. Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

7. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 6 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 6 styrelsesuppleanter.
Styrelsen väljs på bolagsstämma för tiden intill nästa årsstämma.

8. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor eller ett revisionsbolag.

9. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

10. Rätt att delta vid bolagsstämma
Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

11. Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen får även besluta om att stämman ska hållas digitalt i enlighet med vad som föreskrivs om enligt 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).

12. Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.
Styrelsen får besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

13. Årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.
Beslut om;
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
d. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
e. Val av styrelse, revisor eller revisionsbolag.
f. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

14. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

15. Tvisters avgörande av skiljemän
Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

KONTAKTA NOWO

Rutger Selin, VD
rutger@nowo.se

 

Supportärenden:
kontakt@nowo.se

illustration