INVESTERARE

Nowonomics AB (publ)

illustration illustration

NYHETER

Vill du prenumerera på våra nyheter? Klicka här »

news preview

Regulatoriskt

NOWO lanserar ny app - användarupplevelse och expansion i fokus

Läs mer »
news preview

Regulatoriskt

NOWO stänger året med 48 % tillväxt under senaste kvartalet

Läs mer »
news preview

Regulatoriskt

NOWO ökar marknadsföringen med TV och radiokampanj.

Läs mer »
news preview

Regulatoriskt

NOWO når ny milstolpe, över 500 000 spartransaktioner i november.

Läs mer »

Majoritetsägare 31 December 2021

Aktieägare

Stamaktier

Kapital & röster

Capitator AB

1 342 950

16,56 %

Mangold AB

1 110 522

13,70 %

Egonomics AB

703 314

8,67 %

Skälsö Intressenter AB

474 000

5,85 %

Max Bonnier

390 496

4,82 %

Bernt Lundberg Fastigheter AB

336 666

4,15 %

Lisa Keyling

320 598

3,95 %

NFT Ventures

285 400

3,52 %

Future Pension

237 030

2,92 %

Övriga aktieägare

2 907 524

35,86 %

Total

8 108 500

100,00%

KORT OM NOWO

Hur ska pengarna räcka till när dagens unga går i pension?

Genom att vara delägare i NOWO är du en del av lösningen på ett av samhällets största problem och hur man sparar privat till sin egen pension.

NOWO erbjuder en lättillgänglig sparplattform, där individen kan spara utan att behöva göra stora uppoffringar i sin vardag. Bolaget erbjuder tjänster som kan liknas med traditionellt sparande men med ett förenklat utformande där medlemmen sparar mindre belopp utan att det känns och kan enkelt pausa och justera sitt sparande efter behov.

LÄS MEMORANDUM
illustration

SENASTE RAPPORTERNA

ÅRSRAPPORTER

  • Årsredovisning 2020

DELÅRSRAPPORTER

  • Halvårsrapport 2021

FINANSIELL KALENDER

illustration
Feb 2022
24 Bokslutskommuniké

Styrelse

photo
Sven Estwall, Styrelseordförande

Sven Estwall, ordförande i bolaget sedan 2016. Sven Estwall har en bred erfarenhet av ledande befattningar i Eurocard, Visa, SEB och ICA banken.

Utbildning: Ekonomi och marknadsföring vid Växjö Högskola.

Innehav: Sven innehar 11 200 aktier och 43 556 teckningsoptioner av serie 2020/2023 privat och 1 400 teckningsoptioner av serie TO1 via Sven Estwall Consulting AB i Bolaget.

photo
Pernilla Hurtig, Styrelseledamot

Pernilla Hurtig, styrelseledamot i bolaget sedan 2020. Pernilla Hurtig över 30 års erfarenhet från försäljning och med över 20 års erfarenhet från bank och finans.

Utbildning: Diplomerad Marknadsekonom vid IHL.

Innehav: Pernilla innehar 0 aktier och 31 111 teckningsoptioner av serie 2020/2023 i Bolaget.

photo
Sten Andersen, Styrelseledamot

Sten har över 25 års erfarenhet av företagsledning och har såväl startat egna bolag, såväl som verkat i ledande positioner inom storbolag som WPP, Unilever och ATG.

Utbildning: Civilekonomi vid Lunds Universitet.

Innehav: Sten innehar 163 900 aktier och 31 111 teckningsoptioner av serie 2020/2023 och 77 000 teckningsoptioner av serie TO1 i Bolaget.

photo
Pingis Hadenius, Styrelseledamot

Pingis Hadenius har grundat flera bolag bland annat Löwengrip Beauty, Flattered, Nordic Tech House och Economista. Hon har skrivit böcker om ekonomi och aktier.

Utbildning: Civilekonomi vid Lunds Universitet.

Innehav: Pingis innehar 0 aktier och 31 111 teckningsoptioner av serie 2020/2023 via Villanelle Ventures AB i Bolaget.

LEDNING & REVISOR

photo
Rutger Selin,
VD

Rutger har lång erfarenhet från den finansiella marknaden och började sin yrkeskarriär på Handelsbanken år 1989. Efter 17 år rekryterades han till den schweiziska banken EFGs bankfilial i Sverige som COO. 2012 antog han rollen som tf VD och Business Developer på SPP Spar AB.

Utbildning: RMI Berghs School of Echonomics och är Diplomerad Marknadsekonom.

Innehav: Rutger innehar 10 000 aktier och 53 088 bestående av teckningsoptioner av serie TO1 och 2020/2023.

photo
Jörgen Utgren,
CMO

Jörgen har över 15 års erfarenhet av marknadsföring och digital utveckling på både byråsidan och kundsidan. Innan han anslöt till NOWO har han haft tjänster som reklamchef på ATG och CMO/CDO på Lindorff Sverige.

Utbildning: Civiliekonom högskolan i Kalmar

photo
Oleksii Tarasiuk,
CTO

Oleksii Tarasiuk har stor erfarenhet av att bygga och utveckla IT-produkter för den Europeiska och Nordamerikanska marknaden inom områden som bank och finans. Oleksii driver NOWOs utvecklingsteam sedan 2019.

Utbildning: Kyiv Polytechnic Institute, certified engineer

photo
Johanna Lillsunde,
Content Manager

Johanna har många års erfarenhet av E-handel, digital marknadsföring och Contentstrategi och contentproduktion. Johanna har jobbat på företag som Gudrun Sjödén, Saltå Kvarn och PS of Sweden.

Utbildning: Mjukvarudesign och Webbutveckling

photo
Malin Norman, CRM Manager

Malin har stor erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt med kommunikations- och marknadsföringsplanering och har jobbat med varumärken som Lindorff och Bahnhof.

Utbildning: Filosofi kandidatexamen, Dalarnas Högskola

photo
Revisor, Grant Thornton AB

Huvudansvarig, Marcus Jonasén

Mentor: Aktieinvest FK AB ca@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

BOLAGSSTYRNING

Lagstiftning och bolagsordning Nowonomics AB (publ) är ett publikt aktiebolag och har att iaktta svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551), och de regler och rekommendationer samt god sed på aktiemarknaden enligt självreglering som kommer att följa av noteringen av Bolagets aktie på NGM Nordic SME. Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det Bolagets bolagsordning som ligger till grund för styrningen av Bolagets verksamhet. Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för Bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas för bolag vars aktier är upptagna på handel på en reglerad marknad i Sverige. NGM Nordic SME utgör inte en reglerad marknad och Bolaget har därför inget krav på sig att följa Koden även efter Noteringen. Bolaget har valt att inte heller tillämpa Koden på frivillig basis förutom i de delar Bolaget anser vara relevanta. För det fall Koden skulle bli bindande för Bolaget kommer Bolaget att tillämpa den fullt ut. Bolagsstämma I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutsfattande organet, där aktieägarna har möjlighet att utöva sin rösträtt i centrala nyckelfrågor såsom; fastställande av resultat- och balansräkning, beviljad ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktör, ersättning till styrelse och verkställande direktör, val av styrelseledamöter, fastställande av eventuell utdelning och distribution av Bolagets vinst. Rätt att delta på bolagsstämma Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägaren är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Informationspolicy Bolaget har upprättat en informationspolicy i syfte att informera anställda och andra berörda inom Bolaget om de lagar och regler som är tillämpliga avseende Bolagets informationsspridning och de särskilda krav som ställs på personer som är aktiva i ett noterat bolag rörande exempelvis kurspåverkande information. I samband med detta har Bolaget etablerat rutiner för ändamålsenlig hantering och begränsning av spridningen av information.

Styrelsen och dess arbete Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen. Därutöver har styrelsen upprättat en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete, dess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsens arbetsordning, liksom instruktion till Bolagets verkställande direktör, ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Styrelsen har inte utsett några särskilda kommittéer för revisons- och ersättningsfrågor. Styrelsen har gjort bedömningen att frågor avseende revision, risker i redovisningen och intern kontroll respektive riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med hänsyn till Bolagets storlek lämpligast behandlas inom ramen för det normala styrelsearbetet. Dessa frågor behandlas således av styrelsen i sin helhet. Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter såsom verkställande direktörens rapport om verksamheten, ekonomisk rapport samt investeringar och projekt samt övriga beslutspunkter vid behov. Intern kontroll Bolaget har inte inrättat någon särskild funktion för internrevision utan uppgiften fullgörs av styrelsen. I Bolaget ansvarar vidare verkställande direktören för att en erforderlig kontroll säkerställs och att uppföljning sker. Utskott Styrelsen har prövat frågan huruvida särskilda kommittéer avseende revision och ersättningsfrågor bör inrättas. Mot bakgrund av Bolagets storlek och verksamhetens omfattning har styrelsen gjort bedömningen att dessa frågor är av sådan betydelse att de bör beredas och beslutas av styrelsen i sin helhet och att detta kan ske utan olägenhet. Revisorer Revisorns roll är att granska Bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisor ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Vid ordinarie bolagsstämma den 26 februari 2021 valdes Grant Thornton AB som revisionsbolag med den auktoriserade revisorn Marcus Jonasén som huvudansvarig revisor. Bolagsordning »

KONTAKTUPPGIFTER

Rutger Selin, VD rutger@nowo.se 070 931 64 28 Supportärenden: kontakt@nowo.se