Fintechbolaget Nowonomics AB (publ). förvärvar majoriteten i AIF-förvaltaren QQM Fund Management AB

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Regulatoriskt

Fintechbolaget Nowonomics AB, listat på NGM Nordic SME (“NOWO”), eller (“bolaget”) fortsätter sin expansion genom att förvärva 72% av aktierna i AIF-förvaltaren QQM Fund Management AB (“QQM”). I och med förvärvet kommer NOWOs erbjudande att kunna breddas och attrahera en större grupp sparare genom nya och innovativa placeringsalternativ. Förvärvet kommer bidra till ökade intäkter och starkt förbättra rörelseresultatet för NOWO.

Genom förvärvet av QQM så skapar NOWO en koncern som står starkare rustad för vidare expansion och med ett totalt förvaltat kapital om drygt 550 MSEK vilket är ett stort steg mot positivt resultat. Förvärvet innebär att NOWOs nuvarande erbjudande kommer att breddas med nya placeringsalternativ utöver NOWO Fund.

Med ett antagande om att affären skulle ha varit fullt genomförd och utifrån respektive bolags bokslut för 2020 så skulle Nowo-koncernens rörelseintäkter ha ökat från 4.300 tkr till 12.849 tkr vilket skulle ge en intäktsökning på 299%.

Köpeskillingen har bestämts till förvaltat kapital i QQMs befintliga fond per tillträdesdagen multiplicerat med en faktor. Om tillträdesdagen skulle varit idag skulle köpeskillingen varit 12.4 MSEK vilket ger en utspädning om 12.8%. Köpeskillingen erläggs genom en riktad nyemission i NOWO i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande och priset bestäms utifrån ett volymviktat genomsnittspris för de närmaste 22 dagarnas handel innan och efter tillträdesdatum.

QQM grundades 2007 och förvaltar idag den marknadsneutrala hedgefonden QQM Equity Hedge. Fonden investerar i aktier som identifieras som vinnare av QQM:s förvaltningsmodeller och säljer samtidigt sådana som identifieras som förlorare, och avsikten är att skapa positiv avkastning oavsett om marknaden går upp eller ner. Bolagets grundare och nuvarande VD kvarstår som aktieägare av resterande 28% och fortsätter som VD och kommer tillsammans med befintlig personal att arbeta och utveckla QQM även efter förvärvet.

Affären är i sin helhet villkorad av Finansinspektionens godkännanden och när de meddelar tillträdesdatum samt datum för byte av förvaltare av NOWO Fund

 

Rutger Selin VD på NOWO kommenterar: 

– Vi ser detta förvärv som en viktig pusselbit i att bygga NOWO till ett än mer framgångsrikt bolag inom det privata sparandet till pensionen. Vi var tydliga i samband med vår listning på NGM att en fortsatt expansion står i fokus, främst i Sverige men även ut i Europa. Det ger oss en stabilare plattform att förvärva QQM och vi kommer tillsammans med Ola Björkmo och hans team med lång erfarenhet från fondbranschen förverkliga dessa planer.

Ola Björkmo VD på QQM kommenterar:

– Att vi nu tillsammans med NOWO kan erbjuda både våra befintliga kunder och NOWOs medlemmar nya spännande fondtjänster och att vi samtidigt kan förbereda för NOWOs expansion är givetvis otroligt roligt. Vi ser fram emot att göra denna resa tillsammans.

 

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2021 kl. 08:30 CEST.


För mer information kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB, +46709316428
Ola Björkmo, VD QQM Fund Management AB, +46 706 18 33 80

Relaterade dokument

  • NOWO förvärvar majoriteten i AIF-förvaltaren QQM Fund Management AB