Företrädesemission 2024

 • Kategori
 •  | Regulatoriskt
 •  | Villkor

Nowonomics AB:s (publ) (”Nowonomics” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 med företrädesrätt för befintliga aktieägare, beslutades av styrelsen i Bolaget den 22 februari 2024 och godkändes av den efterföljande extra bolagstämman den 25 mars 2024. Teckningsperioden pågår från och med den 2 april 2024 till och med den 16 april 2024 (”Företrädesemissionen”).

Inbjudan att teckna units i Företrädesemissionen sker endast genom det EU-tillväxtprospekt och tilläggsprospekt som har godkänts av Finansinspektionen (tillsammans ”Prospekten”) och som finns tillgängligt på den här delen av hemsidan. Finansinspektionens godkännande av Prospekten ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna eller teckningsoptionerna i Bolaget eller riktigheten eller fullständigheten i sakuppgifterna i Prospekten. Potentiella investerare rekommenderas läsa Prospekten innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker som är förknippade med en investering i units i Bolaget.

Företrädesemissionens villkor i korthet:

 • Företrädesrätt: Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 27 mars 2024 berättigade till en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i Företrädesemissionen.

 

 • Unit: En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO6.

 

 • Teckningskurs: 17,50 SEK per unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO6 erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

 

 • Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget högst cirka 24,0 MSEK, före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK, exklusive kontant del av garantiersättning för ingångna emissionsgarantier, vilken i förekommande fall kan utgå som högst med cirka 0,1 MSEK. Totala emissionskostnader i samband med Företrädesemissionen kan, i förekommande fall, uppgå till högst cirka 1,5 MSEK. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO6, inom ramen för Företrädesemissionen, nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget, kan Bolaget tillföras ytterligare maximalt mellan cirka 0,7 MSEK och 20,5 MSEK före emissionskostnader, beroende på teckningskurs per aktie.

 

 • Förbindelser och åtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 87,7 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

För fullständiga villkor och anvisningar för erbjudandet, samt ytterligare information om Bolaget, se Prospekten som finns tillgängligt på den här delen av hemsidan.

Relaterade dokument

 • EU-tillväxtprospekt
 • PM – Nowonomics offentliggör EU-tillväxtprospekt 20240327
 • Tillägg till EU-tillväxtprospekt
 • PM – Nowonomics offentliggör tilläggsprospekt 20240411
 • PM – Nowonomics har ingått avtal om top-down-garanti om ca 3,0 MSEK i den beslutade företrädesemissionen av units om cirka 24,0 MSEK, villkorad efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma
 • PM – Styrelsen i Nowonomics beslutar om en partiellt garanterad företrädesemission
 • Villkor för teckningsoptioner av serie TO6 i Nowonomics AB (publ)
 • Villkor för teckningsoptioner av serie TO5 i Nowonomics AB (publ)
 • Villkor för teckningsoptioner av serie TO3 i Nowonomics AB (publ)
 • Kommuniké från extra bolagsstämma den 25 mars 2024
 • PM – Teckningsperioden i Nowonomics företrädesemission av units om cirka 24,0 MSEK inleds idag den 2 april 2024
 • Årsredovisning 2023
 • Årsredovisning 2022
 • Årsredovisning 2021
 • Teckning utan företräde
 • Särskild anmälan
 • PM – Sista dag för handel med uniträtter 20240411
 • PM – Nowonomics sista dag på teckningsperioden 20240415