Insynspersoner och huvudägare i Nowonomics avser nyttja teckningsoptioner av serie TO1

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Regulatoriskt

Nowonomics AB (publ) (”Nowo” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att insynspersoner och huvudägare i Bolaget avser nyttja hela eller delar av sitt innehav av teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptionerna”), motsvarande en investering om totalt cirka 20 MSEK.

Totalt rör det sig om 1 244 549 Teckningsoptioner, för teckning av samma antal nya aktier i Bolaget, vilket motsvarar strax under 30 % av alla teckningsoptioner och en investering om cirka 20 MSEK.

Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna
Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna äger rum från och med den 2 maj till och med den 16 maj 2022, vilket ska ske genom samtidig betalning senast klockan 15.00 den 16 maj 2022. Sista dag för handel med Teckningsoptionerna är den 12 maj 2022.

Vissa banker och fondkommissionärer kan ha tidigare svarsdag än 16 maj 2022 varför det är viktigt att stämma av med sin bank/fondkommissionär om man önskar utnyttja Teckningsoptionerna om dessa är förvaltarregistrerade.

Villkor för teckningsoptioner
En (1) Teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 16 kronor per aktie. Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna framgår av investeringsmemorandumet som gavs ut i samband med Bolagets notering på NGM Nordic SME under första kvartalet 2021.


För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28, mail rutger@nowo.se

Relaterade dokument

  • Läs som PDF