Kallelse till årsstämma i Nowonomics AB (publ) för 2024

 • Kategori
 •  | Nyheter
 •  | Stämma & Kallelse

Aktieägarna i Nowonomics AB (publ) organisationsnummer 556990-1795, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämman den 16 maj 2024 kl. 11.00 på Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm.

Informationen om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 16 maj 2024.

A. Rätt att delta på stämman m.m.

Anmälan

Den som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 7 maj 2024 och,
 • anmäla sitt deltagande senast den 10 maj 2024, och i förekommande fall antal biträden aktieägaren önskar ta med sig.

Anmälan om deltagande görs via mail till kontakt@nowo.se eller per post till ”Årsstämma 2024” Nowonomics AB Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm. I anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), antal aktier samt, i förekommande fall det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig.

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten är giltig ett år efter utfärdandet, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdandet om detta särskilt anges. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda senast den 15 maj 2024 genom insänt brev med post till Nowonomics AB ”Årsstämma 2024”, Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm, eller via mail till kontakt@nowo.se. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats investor.nowonomics.com från och med den 18 april 2024. För frågor om årsstämman vänligen kontakta Bolaget via e-post till kontakt@nowo.se.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 8 maj 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

B. Förslag till dagordning 

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkningen balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer
d. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
e. Val av styrelse, revisor eller revisionsbolag
f. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

C. Förslag till beslut
Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Per-Anders Tammerlöv väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolags-stämmoaktieboken och röster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän
Styrelsen föreslår Amelie Söderberg, vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisat, som person att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att rösterna blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7(b) – Disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Bolaget föreslår att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 7(c) – Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer
Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsår 2023.

Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordningen:

 • Rutger Selin, VD (avser del av räkenskapsåret 2023);
 • Amelie Söderberg, VD (avser del av räkenskapsåret 2023);
 • Sven Estwall, styrelseordförande (avser räkenskapsåret 2023);
 • Amelie Söderberg, styrelseledamot (avser räkenskapsåret 2023);
 • Per-Anders Tammerlöv, styrelseledamot (avser räkenskapsåret 2023);
 • Jeanette Hauff Carlsson, styrelseledamot (avser räkenskapsåret 2023).

Punkt 7(d) – Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett och ett halvt inkomstbasbelopp för ordinarie styrelseledamöter och tre inkomstbasbelopp för styrelseordförande. Vidare föreslås att styrelsen ska ha rätt att besluta om att utbetala marknadsmässig och skälig ersättning till styrelseledamot (personligen eller via bolag) för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 7(e) – Val av styrelse, revisor eller revisionsbolag
Styrelsen föreslår att omvälja Sven Estwall, Amelie Söderberg, Jeanette Carlsson Hauff och Per-Anders Tammerlöv till styrelseledamöter. Per-Anders Tammerlöv föreslås väljas till styrelseordförande.

Bolagsstämman föreslås omvälja Grant Thornton till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Marcus Jonasén som huvudansvarig revisor.

Punkt 7(f) – Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt), för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslutet enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

D. Upplysningar och handlingar
Aktieägare i Bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på Bolagets ekonomiska situation (dvs, den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551)). Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Bolaget på adress Nowonomics AB ”Årsstämma 2024”, Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm, eller via mail till kontakt@nowo.se.

Handlingar som årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar hänförliga till föreslagna beslut till årsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats investor.nowonomics.com från och med den 18 april 2024. Samtliga handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

***

April 2024
Nowonomics AB (publ)
Styrelsen

Relaterade dokument

 • Läs kallelsen som PDF
 • Årsredovisning 2023 Nowonomics AB
 • Fullmaktsformulär Nowonomics AB (publ) 2024