Kommuniké från årsstämman 2023 i Nowonomics AB (publ)

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Regulatoriskt

Årsstämman i Nowonomics AB (publ), 556990-1795, (”Bolaget”) ägde rum idag den 11 maj 2023. 

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet. 

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022. 

Dispositionen beträffande resultatet
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga vinstmedel för räkenskapsåret 2022 överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. 

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning. 

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutande i enlighet med framlagda förslag att: 

  • till styrelseledamöter omvälja omvälja Sven Estwall, Amelie Söderberg, Per-Anders Tammerlöv och Janette Hauff Carlsson till styrelseledamöter till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma,
  • till styrelsens ordförande omvälja Sven Estwall,
  • till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämman som infaller år 2024 omvälja Grant Thornton till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Marcus Jonasén som huvudansvarig revisor,
  • styrelsearvode oförändrat ska utgå. Styrelsearvode ska utgå med ett och ett halvt inkomstbasbelopp för ordinarie styrelseledamöter och tre inkomstbasbelopp för styrelseordförande. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala marknadsmässig och skälig ersättning till styrelseledamot (personligen eller via bolag) för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete.
  • arvode till Bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning. 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser från tid till annan. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Nowonomics AB (publ)
Styrelsen 


För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28

Relaterade dokument

  • Läs som PDF