Månadsrapport Nowo Global Fund – Mars 2024

  • Kategori
  •  | Nyheter

Nowo Global Fund ökade med 5,45 % under mars vilket var klart bättre än fondens jämförelseindex som ökade med 3,31 % för samma period.

Börserna fortsatte upp under mars och vår fond följde med i den allmänna uppgången med bränsle från våra investeringar i amerikanska stålbolag såsom Nucor Corp. och Steeldynamics vilka var bolag som vi viktade upp i portföljen under månaden till förmån fondens amerikanska tech-bolag som vi viktat ner.

För fondens innehav i den svenska portföljen så har Volvo fortsatt att ha en fin kursutveckling vilket till slut resulterade i att vi i samband med bolagets rekordutdelning om 36,6 miljarder valde, att för tillfället, kliva ur positionen och realisera en vinst. Det bolag som har bidragit mest i absoluta tal under perioden var även denna månad Nvidia trots att vi i fonden har viktat ner positionen. F ndens investeringar i den opportunistiska Mindre Bolags portföljen har utvecklats väl och även i mars har it cyber-bolaget Eyeonid haft en fin kursutveckling och varit ett av de bolag som bidragit allra mest.

Grafen nedan visar Nowo Global Funds utveckling i jämförelse med fondens jämförelseindex i år t.om 2024-03-29.

Grafen nedan visar Nowo Global Funds utveckling i jämförelse med fondens jämförelseindex i år t.om 2024-03-29.

Fondens 10 största aktieinnehav per: 2023-03-29

EyeonID Group AB 2,40 %
Lifeclean International AB 2,19 %
Progressive Corp 2,10 %
Nucor Corp 2,10 %
Chubb Ltd 2,06 %
Allstate Corp 1,65 %
Prudential Financial Corp 1,58 %
Cardinal Health Inc 1,51 %
Carrier Global Corp 1,48 %
Circhem AB 1,44 %

 

Något som är centralt för privatekonomin för svenska hushåll är hur räntemarknaden utvecklas och banken SEB med flera är nu än mer övertygade om att den Amerikanska riksbanken, FED, kommer att genomföra 4 stycken sänkningar á 25 punkter under 2024 och lika många under 2025 givet att inflationsbakslagen som varit är tillfälliga och att den amerikanska ekonomin mattas av och att löneökningstakten fortsätter att komma ner. En av delstascheferna i FED, Neel Kashkari, har gått så långt att han inte utesluter att det inte blir någon sänkning alls av den amerikanska styrräntan.

Förväntningar på FEDs styrränta

Om scenariot blir verklighet så påverkar det de globala räntorna och det kan i sin tur dämpa tron på aktiemarknaden. För fondens del har detta föranlett att vi under månadne har viktat ner den totala aktieexponeringen ytterligare till förmån till andra tillgångsslag.

Vad gäller den svenska styrräntan så är den kvar på 4% och förväntan på riksbanksmötena på de kommande mötena är att räntesänkningar bör komma, frågan är bara när och i vilken takt.

Utifrån Riksbankens senaste mötesprotokoll går det att utläsa att ledamöterna är nöjda med hur den svenska inflationen har utvecklats och att prognosen för inflationen fortsätter ner mot inflationsmålet om 2% men samtidigt är delegaterna bekymrade över den svenska kronkursens utveckling mot andra valutor. Inflationsmåttet KPIF ser ut att hålla sig relativt oförändrat i mars i förhållande till februari då siffran landade på 2,5%.

Diagrammet visar styrräntan under perioden år 2020 – 2024

Källa: Riksbanken.

Om kronkursen är fortsatt svag och inflationen inte fortsätter ner i förväntad takt så finns risken att räntesänkningarna blir både färre och lägre. Sammantaget så är dock huvudscenariot att ledamöterna tar ett beslut om den första räntesänkningen av styrräntan vid det kommande majmötet.

Geopolitiskt så har kriget i mellanöstern fortsatt och är inne på sin 6:e månad, den längsta perioden som Israel har befunnit sig i krig någonsin och spänningarna har utökats ytterligare i regionen med attacker i Damaskus som i sin tur ökar spänningen i regionen och där Iran har blivit allt mer involverad i kombination med fortsatta strider i Gaza.

Kriget mellan Ukraina och Ryssland har pågått i drygt två år och med ett utökat ställningskrig med små territoriella framgångar för någon part. Ukraina har sedan en lång tid vädjat om leverans av utlovat stöd i form av krigsmateriel från EU länderna och USA.

Avslutningsvis vill vi påminna om värdet av att sprida riskerna när man investerar. Vi rekommenderar att fortsätta spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Med vänliga hälsningar från fondens förvaltare.