Nowo Global Fund 2022 Halvårsredogörelse

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Rapporter

Fondens utveckling

För perioden 2022-01-01 – 2022-06-30 redovisar fonden en totalavkastning om -15,30 procent. Globala aktier mätt som MSCI World Index (lokal valuta) sjönk med -17,9 procent under årets första halvår och fondens jämförelseindex sjönk med -4,9 procent under samma period.

Marknadskommentar

Det första halvåret 2022 har varit utmanande på de finansiella marknaderna och volatiliteten har tidvis varit hög. Oro för inflation, räntehöjningar från världens centralbanker samt en risk för en svagare konjunkturutveckling har medfört en mycket svag utveckling för de flesta finansiella tillgångar. Den 24 februari inledde Ryssland ett fullskaligt anfall mot Ukraina vilket utlöste den värsta krisen mellan Ryssland och västmakterna sedan kalla krigets dagar. Hårda sanktioner mot Ryssland har införts för att påskynda ett slut på konflikten. Sanktionerna riskerar dock att ge negativa effekter på delar av den europeiska ekonomin, exempelvis för energiförsörjningen. Därtill kan konsumtionen och framtida investeringar komma att minska vilket skulle kunna leda till minskad ekonomisk tillväxt. Under det första halvåret var aktier inom energisektorn den enda sektorn med positiv avkastning. Sämst utveckling uppvisade de räntekänsliga och högt värderade teknikbolagen samt sällanköpsvaror.

Förvaltningsarbetet

Fonden är en aktivt förvaltad blandfond. Med aktivt förvaltad avses att förvaltningsteamet fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Fonden placerar, direkt och via fondandelar, i aktier och räntebärande instrument över hela världen. För närvarande analyseras och handlas över 1000 bolag, och fonden innehar vanligtvis positioner i drygt 300 olika bolag. Genom aktiv diversifiering med hjälp av ett stort antal värdepapper minskas risken för koncentration till enskilt land eller enskild bransch. Vid periodens slut bestod fondens aktieportfölj av sammanlagt 420 aktier i 12 länder. USA är fondens största aktiemarknad med 29,1 procent av fondens kapital och totalt 77,7 procent av fondförmögenheten hade placerats i aktier. Fondens portfölj av räntebärande värdepapper utgjorde 7,2 procent av fondförmögenheten.

Nowo Global Fund

QQM fick den 18 februari tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet samt tillstånd att ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. QQM övertog förvaltningen av Nowo Global Fund per den 1 april 2022, med Jonas Sandefeldt och Ola Björkmo som ansvariga förvaltare. I samband med att QQM övertog förvaltningen bytte fonden förvaringsinstitut till SEB från Swedbank.

Väsentliga risker förknippade med innehaven

Riskhantering är integrerat i den fondförvaltning som QQM bedriver. Vikten av att i en föränderlig värld förstå, följa och styra en portfölj och dess risker kan inte nog betonas. Risk är inte något negativt som till varje pris ska undvikas, men risk har inte heller enbart positiva egenskaper. Risker ska därför endast tas medvetet och kontrollerat. Alla finansiella placeringsbeslut är förknippade med risktagande, och att förvalta kapital är därför intimt förknippat med riskhantering. Vid förvaltningen av fonden tillämpas matematiska och systematiska strategier, och kvantitativa system används för portföljkonstruktion, ombalansering samt riskstyrning. Riskhanteringen är proaktiv och en central del av förvaltningsprocessen. Det finns dock inga garantier för att en investering i fonden inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling av de finansiella marknaderna. Det är inte säkert att den som investerat i fonden återfår hela sitt insatta kapital. Per den 30 juni 2022 hade fonden innehav i noterade aktier, räntebärande värdepapper samt fondandelar. Sammantaget kan det för fondens innehav och dess placeringsstrategi uppstå risker genom till exempel:

  1. att kursen på fondens positioner utvecklas i ofördelaktig riktning (marknadsrisk),
  2. att kursen på en eller flera valutor utvecklas ofördelaktigt (valutarisk)
  3. att en position inte kan omsättas (stängas) i tid till ett rimligt pris (likviditetsrisk),
  4. att en motpart till fonden inte fullgör sina skyldigheter, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse (motpartsrisk),
  5. att en emittent eller motpart ställer in betalningarna (kreditrisk),
  6. risker kopplade till förvaltarens verksamhet avseende till exempel beroendet av kvantitativa beslutsmodeller, modeller för riskmätning, rutiner eller förvaltare (operationell risk).

Notera att sammanställningen ovan dock inte gör anspråk på att vara heltäckande.

Relaterade dokument

  • Nowo Global Fund 2022 Halvårsredogörelse