Nowonomics AB Halvårsrapport Januari till Juni 2021

 • Kategori
 •  | Nyheter
 •  | Rapporter
 •  | Regulatoriskt

Första halvåret 2021 har varit händelserikt för Nowo. Bolaget har tagit flera strategiska steg för att möta och kunna öka tillväxttakten och därmed befästa Nowo som en utmanande och innovativ aktör på sparmarknaden.

”Det första halvåret har varit händelserikt för Nowo. Vi har fått över 500 nya aktieägare, genomfört en lyckad spridningsemission samt noterat bolagets aktie på NGM. Dessutom har vi slutfört arbetet med att hämta hem vår teknik som dels ger oss möjlighet till snabbare produktutveckling och dels rusta oss för kommande expansion. Vi har ingått ett avtal om att förvärva QQM Fund Management AB som kommer att förvalta Nowo Fund men det ger oss också möjligheter att erbjuda fler placeringsalternativ till våra medlemmar. Jag ser med glädje fram emot ett spännande andra halvår med Nowo.” Rutger Selin, VD Nowonomics AB.

 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 2 175 (1 817) TSEK varav aktiverade utvecklingskostnader 1 326 (0) TSEK.
 • Under perioden ökade marknadsföringskostnaderna kraftigt från 720 TSEK till 4 457 TSEK. Den ökade marknadsföringen har resulterat i en ökad kundtillströmning.
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 344 (-7 738) TSEK. Resultatet har påverkats av ökade marknadsföringskostnader.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,26 SEK (-2,60) SEK.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

 • Den 25:e mars avslutades teckningsperioden i Bolagets spridningsemission. Teckningsgraden uppgick till ca 267 procent och bolaget tillfördes totalt 16,5 MSEK före emissionskostnader. Totalt fick bolaget 500 nya aktieägare.
 • Den 7:e april upptogs Bolagets aktie till handel på Nordic SME på Nordic Growth Market.
 • Under perioden har Bolaget slutfört hemtagning av all teknik och avslutat samarbetet med teknikleverantören Smart Refill. Denna process har medfört ökade teknikkostnader under perioden.
 • Under första halvårsskiftet har Bolaget tagit fram ett nytt kommunikationskoncept som lanserades i slutet på perioden och som bidrog till en förnyad stark kundtillväxt.
 • Den 24:e juni ingick Bolaget avtal om förvärv av 72% av aktierna i AIF-förvaltaren QQM Fund Management AB. Köpeskillingen uppgår till ca 12,4 MSEK och kommer att erläggas genom en riktad nyemission. Köpeskillingen fastställs slutligen på tillträdesdagen. Affären är i sin helhet villkorad av Finansinspektionens godkännande.

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 08:45 CEST.


För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28.

Relaterade dokument

 • Nowonomics ABs Halvårsrapport Januari till Juni 2021