Nowonomics AB (publ) genomför en riktad nyemission om cirka 12,6 miljoner kronor till Quartiers Properties AB (publ) samt ingår samarbetsavtal

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Regulatoriskt
  •  | Villkor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Nowonomics AB (publ) (”Nowonomics” eller ”Bolaget”) har idag den 4 oktober 2023, med bemyndigande från årsstämman som hölls den 11 maj 2023, beslutat att genomföra en riktad nyemission av högst 1 289 069 aktier och högst 707 965 teckningsoptioner av serie TO5 till Quartiers Properties AB (publ) (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen genomförs i samband med ingående av ett samarbetsavtal mellan Bolaget, dotterbolaget QQM Fund Management AB och Quartiers Properties AB (publ) (”Samarbetsavtalet”) mot bakgrund av den avsiktsförklaring som offentliggjordes den 27 september 2023. Den Riktade Nyemissionen har delats upp i två separata betalningstillfällen varav 677 419 aktier tecknas genom samtidig betalning till en teckningskurs om 9,30 kronor per aktie och 611 650 aktier tecknas till en kurs om 10,30 kronor per aktie med betaldag senast den 31 januari 2024. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 12,6 miljoner kronor, före transaktionskostnader. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom en volymvägd genomsnittskurs i Bolagets aktie under de senaste tio handelsdagarna före emissionsbeslutet på NGM Nordic SME, varpå aktierna som tecknas med betaldag den 31 januari 2024 tecknas till en premie om 1 krona jämfört med den volymvägda genomsnittskursen i syfte att kompensera för ett senare betaldatum. Teckningskurserna bedöms av styrelsen vara marknadsmässiga. Teckningsoptionerna av serie TO5 har nyttjandeperiod från den 2 maj till och med den 16 maj 2024 och kan vid fullt utnyttjade maximalt tillföra Bolaget ytterligare cirka 8 miljoner kronor, före transaktionskostnader. Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 har bestämts till en fast nyttjandekurs om 11,30 SEK per aktie, motsvarande en premie om 2 kronor jämfört med den volymvägda genomsnittskursen ovan. Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen ger Bolaget möjlighet att fortsätta på den redan etablerade och kommunicerade tillväxtstrategin, exekvera befintligt samarbetsavtal samt bemöta medlemmarnas efterfrågan av pensionsrådgivning. Samarbetsavtalet syftar bland annat till att utveckla och stärka parternas erbjudanden inom fastighetssektorn genom gemensamt utformade fastighetsfonder.

Sammanfattning av den Riktade Nyemissionen och Samarbetsavtalet

  • Teckningskurserna i den Riktade Nyemissionen uppgår till 9,30 kronor per aktie respektive 10,30 kronor per aktie. Teckningskurserna och har fastställts genom en volymvägd genomsnittskurs i Bolagets aktie under de senaste tio handelsdagarna på NGM Nordic SME, där aktierna med betaldag den 31 januari 2024 tecknas med en premie om 1 krona per aktie från sådan volymvägd genomsnittskurs. 
  • Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Nowonomics cirka 12,6 miljoner kronor, före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO5 nyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka 8 miljoner kronor, före transaktionskostnader. 
  • Den Riktade Nyemissionen tecknas i sin helhet av Quartiers Properties AB (publ) och genomförs i samband med ingående av Samarbetsavtalet mellan Bolaget, dotterbolaget QQM Fund Management AB och Quartiers Properties AB (publ).
  • Samarbetsavtalet bygger på tidigare ingången avsiktsförklaring mellan parterna och skapar möjligheter att utveckla och stärka parternas erbjudanden inom fastighetssektorn genom bland annat gemensamt utformade fastighetsfonder. Den Riktade Nyemissionen ger även Bolaget en ny strategisk ägare med incitament att framgent driva och förvalta fastighetsfonder i QQM Fund Management AB på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med från 11 978 272 till totalt 13 267 341 och aktiekapitalet ökar med 223 008,937 kronor från 2 071 757,3866 kronor till totalt 2 294 766,3236 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 10,8 procent baserat på det totala antalet aktier i Nowonomics efter den Riktade Nyemissionen. 

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO5 nyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 707 965 och aktiekapitalet med högst 122 477,945 vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,3 procent baserat på det totala antalet aktier i Nowonomics efter den Riktade Nyemissionen. 

Den Riktade Nyemissionen

Allmänt 

Styrelsen i Nowonomics har idag den 4 oktober 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 11 maj 2023, beslutat om den Riktade Nyemissionen. Den Riktade Nyemissionen omfattas av högst 1 289 069 aktier och högst 707 965 teckningsoptioner av serie TO5. Den Riktade Nyemissionen delas upp i två separata betalningstillfällen varav 677 419 aktier tecknas genom samtida betalning till en teckningskurs om 9,30 kronor per aktie och 611 650 aktier tecknas med betaldag senast den 31 januari 2024 och till en teckningskurs om 10,30 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under de senaste tio handelsdagarna på NGM Nordic SME, närmast före den 4 oktober 2023, varpå aktier som tecknas med betaldag senast den 31 januari 2024 tecknas till en premie om 1 krona per aktie jämfört med den volymvägda genomsnittskursen i syfte att kompensera för ett senare betaldatum. Det är styrelsens bedömning att ovan förfarande säkerställer att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är marknadsmässig. 

Bolaget tillförs härigenom cirka 12,6 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 kan ytterligare maximalt cirka 8 miljoner kronor inbringas till Bolaget, före transaktionskostnader.

Nettolikviden i den Riktade Nyemissionen är främst avsedd att användas för att fortsätta att exekvera på den redan etablerade och kommunicerade tillväxtstrategin. 

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO5

I den Riktade Nyemissionen emitteras högst 707 965 teckningsoptioner av serie TO5 till Quartiers Properties AB (publ). Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under nyttjandeperioden från och med den 2 maj 2024 till den 16 maj 2024. Teckningskursen vid nyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 kommer att uppgå till 11,30 SEK per aktie, motsvarande en premie om 2 kronor jämför med den volymvägda genomsnittskursen i den Riktade Nyemissionen. Teckningsoptionerna av serie TO5 kommer vid fullt nyttjande att tillföra Bolaget maximalt cirka 8 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningsoptionerna av serie TO5 kommer vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. 

Motiv och överväganden

Bolagets styrelse har i samband med den Riktade Nyemissionen gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att genom en företrädesemission ta in erforderligt kapital, men har dragit slutsatsen att en företrädesemission, jämfört med en riktad emission, skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed ökad marknadsriskexponering jämfört med en riktad emission. Med tanke på den fortsatt rådande volatiliteten som har kunnat observeras på marknaden, har styrelsen gjort bedömningen att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden. Styrelsen har i valet av emissionstyp dessutom bedömt det som positivt att Bolagets ägarbas, genom den Riktade Nyemissionen, förstärks och diversifieras ytterligare med en kvalificerad investerare. Styrelsen har även tagit i hänsyn det samarbetsavtal som ingåtts mellan Bolaget och Quartiers Properties AB (publ) och ser den Riktade Nyemissionen som strategisk i samband med ingående av samarbetsavtalet. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Aktier och aktiekapital

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med från 11 978 272 till totalt 13 267 341 och aktiekapitalet ökar med 223 008,937 kronor från 2 071 757,3866 kronor till totalt 2 294 766,3236 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 10,8 procent baserat på det totala antalet aktier i Nowonomics efter den Riktade Nyemissionen.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO5 nyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 707 965 och aktiekapitalet med högst 122 477,945 vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,3 procent baserat på det totala antalet aktier i Nowonomics efter den Riktade Nyemissionen. 

Om Quartiers Properties AB (publ)

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Genom Samarbetsavtalet skapas möjligheter att utveckla och stärka parternas erbjudanden inom fastighetssektorn genom bland annat gemensamt utformade fastighetsfonder och den Riktade Nyemissionen ger även Bolaget en ny strategisk ägare med incitament att framgent driva och förvalta fastighetsfonder i QQM Fund Management AB på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

“Det känns otroligt spännande och inspirerande att vi nu har ett samarbetsavtal på plats tillsammans med en ny strategisk investerare, Quartiers Properties. Att utveckla QQMs fonderbjudande tillsammans med Quartiers Properties möjliggör för oss att kunna tillhandahålla ett ännu mer attraktivt erbjudandet för befintliga sparare och kunna attrahera nya. Den riktade emissionen gör även att vi nu kan fortsätta vår investering i att utveckla vårt erbjudande för våra kunder ”, säger Amelie Söderberg, VD för Nowonomics.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen. 

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2023 kl. 13.00 CEST.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder än sådana åtgärder som följer av svensk rätt. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U. S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den riktade emissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ” kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Ett investeringsbeslut med anledning av den riktade emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Varken Bolaget, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.


För mer information, kontakta:
Amelie Söderberg, VD NOWO
E-post: amelie@nowo.se
Tel: +46 722 50 54 62

Om Nowonomics AB (publ)
Nowonomics AB grundades 2015 och är ett framstående företag inom privat pensionssparande med över 150 000 medlemmar. Koncernen består av Nowonomics AB, Nowo Pension AB med tillstånd att bedriva försäkringsdistribution samt QQM Fund Management AB. Nowonomics AB blev utvalda som årets IPO 2021 och fokuserar på att erbjuda produkter för att säkra våra medlemmars framtida ekonomi. Vi strävar efter att göra pensionssparande enkelt och tillgängligt för alla. Ta kontroll över din framtid med Nowonomics AB.

Relaterade dokument

  • Läs som PDF