Nowonomics AB (publ) ingår konvertibelt låneavtal om totalt 5,0 MSEK samt genomför en riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner om cirka 15,6 MSEK till befintliga aktieägare

  • Kategori
  •  | Nyheter

Styrelsen för Nowonomics AB (publ) (”Nowonomics” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att ingå ett konvertibelt låneavtal om totalt 5,0 MSEK, genom vilket Bolaget har ensidig rätt att påkalla konvertering av lånet till aktier, med en av Bolagets befintliga aktieägare, Egonomics AB som kontrolleras av Nowonomics grundare Andreas Bonnier (”Långivaren”, det ”Konvertibla låneavtalet” eller det ”Konvertibla lånet”). I samband med upphandling av det Konvertibla lånet, har styrelsen för Nowonomics, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat att genomföra en riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 till Bolaget (den ”Riktade Emissionen”). Teckningsoptioner av serie TO4 tecknade av Bolaget avses vederlagsfritt delas ut till Bolagets befintliga aktieägare. Upphandling av det Konvertibla lånet och genomförande av den Riktade Emissionen genomförs i syfte att erhålla rörelsefinansiering, möjliggöra för marknadsföringsaktiviteter av Bolagets sparfunktioner och uppbyggnad av försäkringsdistributionsaffären. 

Bakgrund och villkor i sammandrag

Styrelsen för Bolaget har idag beslutat att ingå ett Konvertibelt låneavtal om totalt 5,0 MSEK från Långivaren, där Bolaget har ensidig rätt att påkalla konvertering av det Konvertibla lånet till aktier i Bolaget till en fast konverteringskurs om 13,0 SEK per aktie. Därutöver har styrelsen för Nowonomics, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat att genomföra en Riktad Emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 till Bolaget. Teckningsoptioner av serie TO4 tecknade av Bolaget avses att vederlagsfritt delas ut till Bolagets befintliga aktieägare i syfte att kompensera för den utspädningseffekt som kan uppstå till följd av konvertering av det Konvertibla lånet. Upphandling av det Konvertibla lånet och genomförande av den Riktade Emissionen genomförs i syfte att erhålla rörelsefinansiering, möjliggöra för marknadsföringsaktiviteter av Bolagets sparfunktioner och uppbyggnad av försäkringsdistributionsaffären.

Avstämningsdagen för aktieägare i Bolaget att äga rätt till den vederlagsfria utdelningen av teckningsoptioner av serie TO4 beräknas inträffa cirka 3 – 7 bankdagar efter att teckningsoptionerna av serie TO4 registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske under vecka 32, 2023. Nowonomics kommer efter sådan registrering att kommunicera fastställd avstämningsdag genom ett separat pressmeddelande. Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 per varje tio (10) innehavda aktier i Bolaget på avstämningsdagen.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 som emitteras inom ramen för den Riktade Emissionen, kan Bolaget maximalt tillföras cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader. 

Det Konvertibla lånet

Det Konvertibla lånet om totalt 5,0 MSEK, med Bolagets ensidiga rätt att påkalla konvertering av lånet till aktier och som utställts av Långivaren, löper med en marknadsmässig ränta om 1,0 procent per påbörjad 30-dagarsperiod till och med det Konvertibla lånets förfallodatum den 14 november 2023. Därutöver har det Konvertibla lånet en uppläggningsavgift om 5,0 procent, motsvarande 250 000 SEK, vilket adderas till det totala beloppet som utbetalats till Bolaget och som ränta utgår på.  Det Konvertibla lånet kommer att utbetalas till Bolaget i två trancher varvid den första utbetalningen, uppgående till 3,75 MSEK kommer göras inom fem (5) kalenderdagar från ingåendet av det Konvertibla låneavtalet och utbetalning av den andra tranchen uppgående till 1,25 MSEK kommer göras inom tjugofem (25) kalenderdagar från ingåendet av det Konvertibla låneavtalet. 

Styrelsen för Nowonomics har för avsikt att omkring det Konvertibla lånets förfallodatum den 14 november 2023 nyttja Bolagets ensidiga rätt att konvertera det Konvertibla lånet genom att fatta beslut om en riktad emission av aktier till Långivaren, under bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, där betalning för de nyemitterade aktierna sker genom kvittning av Långivarens utestående skuldfordran under det Konvertibla låneavtalet (dvs. inklusive ackumulerad ränta samt uppläggningsavgift) (den ”Riktade Kvittningsemissionen”). Konverteringskurs i den Riktade Kvittningsemissionen ska enligt det Konvertibla låneavtalet uppgå till 13,0 SEK per aktie. Totalt belopp som kan komma att kvittas mot nyemitterade aktier i den Riktade Kvittningsemissionen, efter att Bolaget påkallat konvertering av det Konvertibla lånet beräknas uppgå till cirka 5,4 MSEK.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen för Nowonomics har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat att genomföra en Riktad Emission av teckningsoptioner av serie TO4 till Bolaget, för vidare utdelning till Bolagets befintliga aktieägare. Inom ramen för den Riktade Emissionen kommer totalt 1 197 827 teckningsoptioner av serie TO4 att emitteras till Bolaget, för vidare utdelning till de befintliga aktieägarna. 

Erhållande av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4

De teckningsoptioner av serie TO4 som tilldelas Bolaget i den Riktade Emissionen avses att vederlagsfritt delas ut till Bolagets befintliga aktieägare. Teckningsoptionerna som avses delas ut till befintliga aktieägare omfattar maximalt 1 197 827 teckningsoptioner av serie TO4 där Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 per varje tio (10) innehavda aktier i Bolaget på avstämningsdagen. I det fall en aktieägares innehav av aktier inte är direkt delbart med tio (10) ska avrundning ske nedåt av det antal teckningsoptioner av serie TO4 som tilldelas.

Avstämningsdagen för att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner beräknas inträffa cirka 3 – 7 bankdagar efter det att teckningsoptionerna av serie TO4 registrerats hos Bolagsverket vilket förväntas ske under vecka 32, 2023. Nowonomics kommer efter sådan registrering att pressmeddela definitiv avstämningsdag.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO4

Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under nyttjandeperioden från och med den 27 oktober 2023 till den 10 november 2023. Teckningskursen kommer att uppgå till 13,0 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO4 kommer vid fullt nyttjande att tillföra Bolaget maximalt cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna av serie TO4 kommer vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. Fullständiga teckningsoptionsvillkor kommer hållas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Handel i teckningsoptioner av serie TO4

Nowonomics har för avsikt att ansöka om notering av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 vid NGM Nordic SME så snart som möjligt efter det att den Riktade Emissionen registrerats vid Bolagsverket och Euroclear och tilldelning till befintliga aktieägare skett. Bolaget kommer meddela beräknad första dag för handel av teckningsoptioner i separat pressmeddelande.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen emitteras totalt 1 197 827 teckningsoptioner av serie TO4 där varje teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget i enlighet med de ovan angivna villkoren. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 kommer antalet aktier att öka med 1 197 827 och aktiekapitalet med cirka 207 175,7041 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 9,99 procent mot antalet aktier i Bolaget innan upphandling av det Konvertibla lånet och genomförande av den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen. 

Vid Bolagets påkallande av konvertering av det Konvertibla lånet kommer antalet aktier i Bolaget öka med ytterligare 419 203 och aktiekapitalet med cirka 72 505,1920 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,50 procent mot antalet aktier i Bolaget innan upphandling av det Konvertibla lånet och genomförande av den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen. 

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4, och vid påkallad konvertering av det Konvertibla lånet till aktier i Bolaget, kommer antalet aktier att öka med totalt 1 617 030, från 11 978 272 aktier till 13 595 302 aktier och aktiekapitalet ökar med cirka 279 680,8961 SEK, från cirka 2 071 757,3866 SEK till cirka 2 351 438,2828 SEK, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om cirka 13,49 procent mot antalet aktier i Bolaget innan upphandling av det Konvertibla lånet och genomförande av den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen. 

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2023 kl. [18:20] CEST.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med upphandling av det Konvertibla lånet och genomförandet av den Riktade Emissionen. 


För mer information, kontakta:

Amelie Söderberg, VD NOWO
E-post: amelie@nowo.se
Tel: +46 722 50 54 62

Relaterade dokument

  • Läs som PDF