Nowonomics ABs kvartalsrapport Q1 2023

 • Kategori
 •  | Nyheter
 •  | Rapporter
 •  | Regulatoriskt

Årets första kvartal bjöd på en 14% omsättningsökning i förhållande till motsvarande period föregående år. I övrigt präglades årets första kvartal av ett fokus på att ansöka om tillstånd för försäkringsdistribution och förbereda för lanseringen av Barnspar som kommer att lanseras under kommande kvartal.

– Den ekonomiska vintern har fortsatt även under årets första kvartal med fortsatta räntehöjningar, höga matpriser vilket slår hårt på våra medlemmars ekonomiska vardag men trots detta så är det roligt att över 6000 personer har valt att bli medlemmar och med stolthet som jag kan presentera att vår nettoomsättning i perioden har ökat till 2,5 MSEK från 2,2 MSEK, en ökning med 14%, säger Rutger Selin, VD på Nowo.

 

PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI – MARS

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 525 (2 207) TSEK motsvarande en ökning om 14%
 • Likvida medel per 31 mars uppgick till 3 742 (5 708) TSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till -21 410 (-2 078) TSEK
 • Den sammanlagda fondförmögenheten under förvaltning uppgick till ca 652 500 (655 600) TSEK
 • Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 948 (663) TSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -10 140 (-9 021) TSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,91 (-1,04) SEK

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Nowo beslutade i januari att ansöka om tillstånd för försäkringsdistribution. Detta som ett första steg för att öppna upp för att kunna hantera bolagets ca 84 000 aktiva medlemmars tjänstepension.

 

 • Den 27 mars presenterades ett nytt sparsätt där Nowo som första aktör i Sverige lanserar pensionsspar för barn, vilket ska lanseras under Q2.

 

 • I början av mars ingick bolaget ett låneavtal med en konvertibelram om 15 MSEK med Formue Nord Fokus A/S. Konvertibellånet löper med en fast ränta om 1,25% av utnyttjad likvid per påbörjad 30-dagars period och har en löptid till 31 juli 2024. Konvertering kan ske till en fast kurs om 18 kr per aktie från och med slutförd emission av nya aktier som kan komma att emitteras genom nyttjande av Bolagets befintliga teckningsoptioner av serie TO3.

 

 • I samband med att låneavtalet ingicks kallade bolaget på 10,0 MSEK vilket tillsammans med befintlig kassa användes för att amortera tidigare lån om 20 MSEK jämte upplupen ränta om 2,2 MSEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 3 april genomförde Bolaget en riktad nyemission om 5,0 MSEK till EIE Utvikling A/S.

 

 • Den 3 april genomförde Bolaget en riktad apportemission avseende förvärv av återstående minoritetspost om 5 444 st aktier i QQM Fund Management AB vilket gör att dotterbolaget från och med detta datum är ägt till 100%.

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023 kl. 08:30 CEST.

Relaterade dokument

 • Läs som PDF
 • Kvartalsrapport Q1 2023