Nowonomics ABs kvartalsrapport Q2 2023

 • Kategori
 •  | Nyheter
 •  | Rapporter
 •  | Regulatoriskt

Årets andra kvartal bjöd på en 84,6% omsättningsökning i förhållande till motsvarande period föregående år. Koncernens omsättning för det första halvåret 2023 landade på 4,7 MSEK, motsvarande en ökning om drygt 35% jämfört med samma period 2022. Ökningen kan härledas till ökat AUM samt en justerad modell för förvaltningsintäkter för Nowo Global Fund där en fast förvaltningsavgift införts. Bolaget ser också ökade intäkter från cashback.

– Under kvartalet så har bolaget jobbat hårt för att minska kostnader, bland annat genom optimeringar av marknadsföringskostnader. Trots detta kunde Nowo välkomna cirka 2 400 nya medlemmar. 

Nowo-koncernen har under det första halvåret 2023 expanderat och formats för att ta nästa steg i förverkligandet av vår vision om en ledande plattform för långsiktigt sparande. Dels har vårt nya dotterbolag Nowo Pension AB ansökt om, och på rekordtid erhållit, tillstånd för försäkringsdistribution. Dels har QQM Fund Management AB, som förvaltar Nowofonden, gått från att vara ett delägt bolag till att bli ett helägt dotterbolag. Som VD för Nowo-koncernen så vill jag påstå att det inte har funnits en mer spännande tid än nu, säger Amelie Söderberg, VD på Nowo.


APRIL-JUNI 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 217 TSEK (1 200) motsvarande en ökning om 84,6%
 • Likvida medel per 30 juni uppgick till 5 288 TSEK (38 806)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 1 546 TSEK  (33 098) 
 • Den sammanlagda fondförmögenheten under förvaltning uppgick till ca 518 300 TSEK  (697 900) 
 • Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 634 TSEK (663) 
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -9 541 TSEK (-9 076) 
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,81 SEK (-1,07) 


JANUARI-JUNI 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 743 TSEK (3 504) motsvarande en ökning om 35,4%
 • Likvida medel per 30 juni uppgick till 5 288 TSEK (38 806) 
 • Periodens kassaflöde uppgick till -19 865 TSEK (31 020) 
 • Den sammanlagda fondförmögenheten under förvaltning uppgick till ca 518 300 TSEK (697 900) 
 • Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 1 582 TSEK (1 230) 
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -19 680 TSEK (-18 097) 
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,73 SEK (-2,09) 


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Den 3 april genomförde Nowo en riktad nyemission om 5,0 MSEK till EIE Utvikling A/S.
 • Den 3 april genomförde Nowo en riktad apportemission avseende förvärv av återstående minoritetspost om 5 444 st aktier i QQM Fund Management AB vilket gör att dotterbolaget från och med detta datum är ägt till 100%.
 • Den 4 maj ingick Nowo ett licensavtal med fintechappen Alwy avseende nyttjande av Nowos affiliateplattform synced.io.
 • Den 15 maj tillträdde Amelie Söderberg som VD för Nowonomics. Amelie har sedan november 2022 varit styrelseledamot i Nowo. 
 • Nowo tillfördes i juni 3,6 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2. Totalt nyttjades 388 957 teckningsoptioner, motsvarande en teckningsgrad om 83,95%. 
 • Den 27 juni erhöll Nowos dotterbolag Nowo Pension tillstånd för försäkringsdistribution.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 28 juli ingick Nowo ett avtal med Egonomics AB, som kontrolleras av Nowos grundare Andreas Bonnier, avseende ett konvertibellån om 5 000 TSEK. Därmed beslutade styrelsen att med stöd av bemyndigndet från årsstämman den 11 maj 2023 att emittera 1 197 827 teckningsoptioner av serie TO4. Teckningsoptionerna delas ut till befintliga aktieägare. Se vidare pressmeddelande från den 28 juli. 
 • Den 10 augusti ingick Nowo ett licensavtal med WeSupero avseende nyttjande av Nowos affiliate plattform synced.io. WeSupero, som tillhandahåller en studentapp under varumärket WeStudents, kommer att använda synced.io i syfte att erbjuda studenter rabatter när de handlar online.

 


Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2023 kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Söderberg, VD, Nowonomics AB (publ), 0722-50 54 62, amelie@nowo.se

Relaterade dokument

 • Läs som PDF
 • Kvartalsrapport Q2 2023