Nowonomics offentliggör tilläggsprospekt i samband med företrädesemission av units

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Regulatoriskt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. 

Nowonomics AB (publ) (”Nowonomics” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av units i Nowonomics företrädesemission (”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet”) som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 27 mars 2024 och offentliggjordes av Bolaget samma dag (”Prospektet”). 

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av (i.) att Bolaget den 9 april 2024 publicerat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2023 och som införlivas i Prospektet genom hänvisning, och (ii.) att Bolaget den 9 april 2024, genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget och Coop Sverige AB (”Coop”) ingått ett slutgiltigt avtal inom ramen för den avsiktsförklaring som tidigare ingåtts mellan parterna och som offentliggjordes den 19 oktober 2023.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och godkändes av Finansinspektionen den 11 april 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-10437). Tilläggsprospektet utgör en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. Prospektet och Tilläggsprospektet (tillsammans ”Prospekten”) finns tillgängliga på (i) Bolagets hemsida, https://investor.nowonomics.com/viktig-information-om-foretradesemission/, (ii) Mangold Fondkommission AB:s hemsida, https://emission.mangold.se/ och (iii) Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två (2) arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 15 april 2024. Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) via e-post till emissioner@mangold.se, ärende: ”Nowonomics”. Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då e-posten inkommit till Mangold. Investerare som anmält sig för teckning av units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare för att nyttja återkallelserätten. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och inga åtgärder behöver vidtas för investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units.

För fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet, samt ytterligare information om Bolaget, hänvisas till Prospekten.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

2 april – 11 april 2024 Handel med uniträtter på NGM Nordic SME
2 april – 16 april 2024 Teckningsperiod
2 april – vecka 18 2024 Handel med BTU
18 april 2024 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nowonomics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Nowonomics kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjorts av Bolaget den 27 mars 2024 tillsammans med Tilläggsprospektet. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Nowonomics hemsida, https://investor.nowonomics.com/viktig-information-om-foretradesemission/. Finansinspektionens godkännande av Prospektet eller Tilläggsprospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon annan regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nowonomics. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet och Tilläggsprospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet och Tilläggsprospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (” Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer ”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Nowonomics lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Söderberg, VD NOWO
E-post: amelie@nowo.se
Tel: +46 722 50 54 62

Relaterade dokument

  • Läs som PDF
  • Tillägg till EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av units i Nowonomics AB (publ)