Nowos VD om första halvåret 2022

  • Kategori
  •  | Nyheter

Rekordtillväxt i antal spartransaktioner på drygt 4.5 miljoner under H1 2022 jämfört med 1.7 miljoner transaktioner H1 2021 vilket ger en ökning om 270 % och en lyckad emission gör att vi har en god tillförsikt för återstoden av 2022.

Vår affärsmodell bygger på de två viktiga faktorerna kundvolym och tid. En medlem hos Nowo startar ett ackumulerande mikrosparande till sin pension. Till en början är intäktsströmmarna från en ny kund små men steg för steg så byggs det upp ett väsentligt kapital vilket ökar intäkten per användare över tid. Detta i kombination med stort antal medlemmar gör att vi är övertygade om både skalbarheten och lönsamheten i vår affär.

Vi ser en rekordtillväxt i både antalet initierade spartransaktioner, + 270% jämfört med samma period 2021,  och en allt snabbare ökning av antalet förvaltade fondandelar, +36% jämfört med 30 juni 2021, visar på att våra medlemmar fortsätter att spara även fast börsklimatet är turbulent. 

Det förvaltade kapitalet i Nowo Global Fund har ökat med ca 4% under 2022 från 228 MSEK i början av 2022 till 237 MSEK vid utgången av halvåret. 

Det förvaltade kapitalet i Equity Hedge har ökat med ca 15% under 2022 från 431 MSEK i februari 2022 till 460 MSEK vid utgången av halvåret.

Genom förvärvet av QQM så har resultatet från förvaltningen ökat väsentligt i koncernen samt att vi ser att svängningarna i intäktsströmmarna på koncernnivå stabiliseras då de kompletterats med ett utökat produktutbud. 

Vi ser en fortsatt positiv ökning av antalet medlemmar som sparar med Nowo. Trots detta såg vi tyvärr minskade intäkter från förvaltningen då dessa baseras på en rörlig intäktsmodell. Vårt presenterade resultat är enligt plan även om vi har lidit intäktsmässigt på grund av det utmanande börsklimatet och oroligheterna i världen.

Bolaget går nu in i en ny spännande  fas där vi arbetar för att ha en bättre balans mellan tillväxt och intäkt och där vi kommer att fortsätta arbetet med att öka aktiviteten i vår affär vad gäller nya tjänster till våra medlemmar och rekrytera nya medlemmar vilket sammantaget bör leda till ökad förvaltad fondförmögenhet. Under hösten utökar vi organisationen med ett säljteam samtidigt som vi lanserar en av medlemmarna efterfrågad prenumerationstjänst. 

Vi kommer också lansera en ny marknadsföringskampanj där vi har fokus på det långsiktiga sparandets betydelse för den framtida ekonomin som pensionär. 

Rutger Selin
Verkställande direktör

Rutger Selin, VD på Nowo