Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO5 inleds idag den 2 maj 2024, kommer inte att nyttjas av innehavaren Quartiers Properties AB (publ)

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Regulatoriskt

Idag, den 2 maj 2024, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO5 (”Teckningsoptionerna” eller ”TO5”) som emitterades i samband med den riktade emission av aktier och Teckningsoptioner som beslutades av styrelsen i Nowonomics AB (publ) (”NOWO” eller ”Bolaget”) den 4 oktober 2023 och som riktades till Quartiers Properties AB (publ) (”Innehavaren”) i samband med ingående av ett samarbetsavtal mellan Bolaget, dotterbolaget Nowo Fund Management AB (tidigare QQM Fund Management AB) och Innehavaren. Teckningsoptionerna gavs ut vederlagsfritt. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 16 maj 2024 och en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en fast kurs om 11,30 SEK per aktie. Innehavaren har dock bekräftat till Bolaget att man inte kommer att nyttja Teckningsoptionerna för teckning av nya aktier i Bolaget. Anledningen bakom beslutet är att teckningskursen vid nyttjande av Teckningsoptionerna långt överstiger kursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME. Innehavaren innehar samtliga utgivna TO5, vilka inte är eller varit upptagna till handel.

Med anledning av ovan kommer inte heller någon omräkning av villkoren för TO5 att ske på grund av den företrädesemission av units som styrelsen i Bolaget beslutade om den 22 februari 2024 med efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma den 25 mars 2024.

Teckningsoptionerna kommer att förfalla efter nyttjandeperiodens slut och kommer således inte att ha någon påverkan på antalet aktier eller aktiekapitalet i Bolaget och således inte heller innebära någon utspädning för befintliga aktieägare.


För mer information, kontakta:
Amelie Söderberg, VD NOWO
E-post: amelie@nowo.se
Tel: +46 722 50 54 62

Relaterade dokument

  • Läs som PDF