Sista dag för handel med uniträtter i Nowonomics företrädesemission av units

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Villkor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.

Idag den 11 april 2024, är sista dagen för handel med uniträtter som utfärdades i samband med Nowonomics AB (publ) (”Nowonomics” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units, som beslutades av Bolaget den 22 februari 2024 och som godkändes av extra bolagsstämma den 25 mars 2024 (”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet). Uniträtter som ej avyttras senast idag den 11 april 2024, eller nyttjas för teckning av units i Företrädesemissionen senast den 16 april 2024 förfaller värdelösa. Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning.

Företrädesemissionens villkor i korthet:

  • Företrädesrätt: Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 27 mars 2024 berättigade till en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i Företrädesemissionen.

 

  • Unit: En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO6.

 

  • Teckningskurs: 17,50 SEK per unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO6 erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

 

  • Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget högst cirka 24,0 MSEK, före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK, exklusive kontant del av garantiersättning för ingångna emissionsgarantier, vilken i förekommande fall kan utgå som högst med cirka 0,1 MSEK. Totala emissionskostnader i samband med Företrädesemissionen kan, i förekommande fall, uppgå till högst cirka 1,5 MSEK. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO6, inom ramen för Företrädesemissionen, nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget, kan Bolaget tillföras ytterligare maximalt mellan cirka 0,7 MSEK och 20,5 MSEK före emissionskostnader, beroende på teckningskurs per aktie.

 

  • Förbindelser och åtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 87,7 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

För fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet, samt ytterligare information om Bolaget, hänvisas till det Prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet och som godkändes av Finansinspektionen den 27 mars 2024. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets och Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) respektive hemsidor (https://investor.nowonomics.com/viktig-information-om-foretradesemission/ och https://emission.mangold.se/).

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

2 april – 16 april 2024 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
2 april – 11 april 2024 Handel med uniträtter på NGM Nordic SME
2 april – vecka 18 2024 Handel med BTU (betalda tecknade units)
18 april 2024 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Teckning med företrädesrätt
De aktieägare som på avstämningsdagen den 27 mars 2024 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och för Bolagets räkning förda aktieboken, direktregistrerade aktieägare, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning ska den särskilda anmälningssedeln, som finns tillgänglig på Bolagets hemsida https://investor.nowonomics.com/viktig-information-om-foretradesemission/ eller Mangolds hemsida https://emission.mangold.se/, användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt
Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare. Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker genom elektronisk teckning med Bank-ID på Mangolds hemsida, https://emission.mangold.se/.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nowonomics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Nowonomics kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjorts av Bolaget den 27 mars 2024. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Nowonomics hemsida, https://investor.nowonomics.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon annan regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nowonomics. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (” Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer ”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Nowonomics lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Söderberg, VD NOWO
E-post: amelie@nowo.se
Tel: +46 722 50 54 62

 

 

Relaterade dokument

  • Läs som PDF