Teckningsoptionerna av serie TO3 i Nowonomics AB (publ) nyttjades till cirka 87,7 procent

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Regulatoriskt

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Nowonomics AB (publ) (”NOWO” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 (”Teckningsoptionerna” eller ”TO3”). Sammanställningen visar att totalt 406 292 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 87,7 procent av det totala antalet Teckningsoptioner som emitterats, nyttjades för teckning av 406 292 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 2,66 SEK per aktie. Bolaget tillförs således sammantaget cirka 1,1 MSEK, före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK.

Bakgrund
Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick under perioden 14 juni 2024 till och med den 28 juni 2024. Sammanställningen visar att totalt 406 292 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 87,7 procent av det totala antalet Teckningsoptioner som emitterats, nyttjades för teckning av 406 292 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 2,66 SEK per aktie. Bolaget tillförs således sammantaget cirka 1,1 MSEK, före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK.
Nyttjade Teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier i Bolaget beräknas ske inom cirka två (2) veckor.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 70 274,158811 SEK, från 3 525 783,295537 SEK till 3 596 057,454348 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 406 292, från 20 384 414 till 20 790 706. Detta medför en utspädningseffekt för aktieägare som inte nyttjade Teckningsoptioner om cirka 1,95 procent, räknat på antalet aktier i Bolaget efter att aktierna som tecknats med stöd av Teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjandet av TO3.

Denna information är information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2024 kl. 19.33 CEST

För mer information, vänligen kontakta:
Rutger Selin, VD Nowo,
E-post: rutger@nowo.se
Telefon: 070-931 64 28

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i NOWO i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Relaterade dokument

  • Läs som PDF