Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO4 inleds idag den 27 oktober 2023

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Regulatoriskt
  •  | Villkor

Idag, den 27 oktober 2023, inleds teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie TO4 (”Teckningsoptionerna” eller ”TO4”) som emitterades i samband med den riktade emission som genomfördes av Nowonomics AB (publ) (”NOWO” eller ”Bolaget”) under det tredje kvartalet 2023 och som riktades till Bolaget i första hand och därefter delades ut vederlagsfritt till Bolagets befintliga aktieägare. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 10 november 2023. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 13,0 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer NOWO tillföras cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 10 november 2023, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 8 november 2023. 

Notera att sista teckningsdag kan skilja sig åt mellan olika förvaltare och det är därmed viktigt att aktieägare kontaktar sina respektive förvaltare för ytterligare information kring sista teckningsdag. 

Villkor för Teckningsoptionerna av serie TO4 i sammandrag: 

Nyttjandeperiod: 27 oktober – 10 november 2023.

Villkor: En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 

Teckningskurs: 13,0 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Maximalt cirka 15,6 MSEK vid fullt nyttjande av Teckningsoptioner. 

Sista dag för handel (TO4): 8 november 2023. 

 

För innehavare som har sina Teckningsoptioner förvaltarregistrerade
I det fall innehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning av aktier vid nyttjande av Teckningsoptioner ske till respektive förvaltare enligt deras vidare instruktioner om tillvägagångssätt för att nyttja sina Teckningsoptioner. 

För mer information och vidare instruktioner avseende hur du går till väga för att nyttja dina Teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas. 

För innehavare som har sina Teckningsoptioner direktregistrerade
I det fall innehavaren har sina Teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerat ägande) ska teckning ske genom en elektronisk anmälningssedel som finns tillgänglig på Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (https://www.mangold.se) för signering via BankID. Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln. 

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts Teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering av aktierna hos Bolagsverket. 


För mer information, kontakta:
Amelie Söderberg, VD NOWO
E-post: amelie@nowo.se
Tel: +46 722 50 54 62

Relaterade dokument

  • Läs som PDF