Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO3 i Nowonomics AB (publ) är idag, den 26 juni 2024

 • Kategori
 •  | Nyheter
 •  | Regulatoriskt
 •  | Villkor

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, den 26 juni 2024, är sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO3 i Nowonomics AB (publ) (”NOWO” eller ”Bolaget”) på NGM Nordic SME (”Teckningsoptionerna” eller ”TO3”). NOWO emitterade totalt 463 342 Teckningsoptioner i samband med Bolagets riktade emission av vederlagsfria teckningsoptioner som genomfördes under det fjärde kvartalet 2021. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 14 juni 2024 till och med den 28 juni 2024 till en teckningskurs om 2,66 SEK per aktie. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av nya aktier i Bolaget senast den 28 juni 2024, alternativt säljer sina Teckningsoptioner senast den 26 juni 2024.

Sammanfattade villkor för Teckningsoptionerna:

  • Villkor: En (1) TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
  • Teckningskurs: 2,66 SEK per aktie, courtage utgår ej.
  • Nyttjandeperiod: 14 juni 2024 till den 28 juni 2024.
  • Sista dag för handel med TO3: 26 juni 2024.

Vänligen notera att de TO3 som inte nyttjas för teckning av aktier senast den 28 juni 2024, alternativt avyttras senast den 26 juni 2024, förfaller värdelösa. 

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptionerna ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. Notera att förvaltare kan ha ett tidigare svarsdatum för teckning av aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna så innehavare som har sitt innehav av TO3 förvaltarregistrerat uppmanas kontakta sin förvaltare i ett tidigt skede.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln som finns tillgänglig på Bolagets och Mangold Fondkommission AB:s respektive hemsidor (https://investor.nowonomics.com/nyheter/teckningsoptioner-av-serie-to3/, eller https://emission.mangold.se/). Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Vid fullt nyttjande av samtliga emitterade TO3 kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 80 141,792829 SEK, från 3 525 783,295537 SEK till 3 605 925,088366 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med högst 463 342, från 20 384 414 till 20 847 756. Detta medför en maximal utspädningseffekt för aktieägare som inte nyttjar Teckningsoptioner om högst cirka 2,22 procent, räknat på högsta antalet aktier i Bolaget efter att aktierna som tecknats med stöd av Teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjandet av TO3.


För mer information, vänligen kontakta:
Rutger Selin, VD Nowo,
E-post: rutger@nowo.se
Telefon: 070-931 64 28

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i NOWO i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Relaterade dokument

 • Läs som PDF