Nowonomics ABs kvartalsrapport Q1 2024

 • Kategori
 •  | Nyheter
 •  | Rapporter

“Det är med ett stort engagemang som jag tillträder rollen som VD med samlat ansvar för Nowonomics och Nowo Fund Management. Många av våra aktieägare känner redan till mig från min tidigare tjänst som VD för Nowonomics mellan 2016 och 2023. 

Nowo har genomgått en betydande transformation, från att vara en plattform för privat pensionssparande till att utvecklas till en företagsgrupp som tillhandahåller specialiserade tjänster av pensionsrelaterade tjänster och produkter. Vårt fokus nu ligger på att nyttja den senaste teknologin för att optimera och ytterligare digitalisera våra processer, med målet att fullt ut digitalisera vårt pensionserbjudande och driva innovation i en traditionellt konservativ bransch.

Nowo Global Funds avkastning under första kvartalet uppgick till 10,65%, vilket överträffade jämförelseindex som steg med 7,64%. Vid kvartalets slut förvaltade fonden cirka 490 MSEK, och totalt förvaltat kapital har ökat med 42% mellan Q1 2023 och Q1 2024. 

Under det första kvartalet 2024 har Nowo gjort betydande framsteg i vår långsiktiga strategi på väg mot lönsamhet. Genom tydlig kostnadskontroll har vi lyckats minska våra kostnader med 26% vilket är en bra bit på väg men vi är inte klara och arbetet fortsätter. 

– Rutger Selin, Verkställande direktör

 

JANUARI-MARS 2024 I SAMMANDRAG

 • Fondförmögenheten under förvaltning avseende Nowo Global Fund uppgick till ca 487,2 MSEK (342,6), vilket var en ökning med 42%
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,2 MSEK (-7,7)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,2 MSEK (-10,1)
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,5 SEK (-9,1)
 • Intäkterna uppgick till 2,5 MSEK (3,5)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Den 21 mars meddelade bolaget att styrelsen beslutat att ingå låneavtal avseende ett konvertibellån om totalt 7,0 MSEK utställt av Formue Nord Fokus A/S i syfte att refinansiera samt minska befintlig skuld under den tidigare ingångna konvertibla finansieringsramen om totalt cirka 15,0 MSEK, av vilken Bolaget nyttjat 10,0 MSEK och som offentliggjorts genom pressmeddelande den 7 mars 2023.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Den 9 april ingick bolaget och Coop Sverige AB ett avtal mot bakgrund av den avsiktsförklaring som tidigare ingåtts mellan parterna. Avtalet innebär att Nowo, via sitt affärsområde Nowo Technologies, ska förse Coops över 3,9 miljoner medlemmar med relevanta bonuserbjudanden.
 • Den 2 maj meddelade bolaget att Rutger Selin, VD för Nowo Fund Management AB, blir VD för båda bolagen. Amelie Söderberg, som varit VD för Nowonomics AB sedan maj 2023, kommer fortsatt vara kvar som arbetande styrelseledamot.

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2024 kl. 08:30 CEST.


För mer information:
Rutger Selin, VD Nowo, rutger@nowo.se, 070-931 64 28

Relaterade dokument

 • Läs som PDF
 • Nowos Kvartalsrapport Q1 2024